УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Притульська Н., Антюшко Д., Воллер Д. Система забезпечення якості вищої освіти: міжнародний досвід. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 6. С. 108-116. Серія. Економічні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 37.014.6:005.6
 
ПРИТУЛЬСЬКА Наталія,
д. техн. н., професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи
Київського національного торговельно-економічного університету
 
АНТЮШКО Дмитро,
к. техн. н., доцент, доцент кафедри товарознавства,
управління безпечністю та якістю
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ВОЛЛЕР Деніель,
керівник школи мов і глобальних досліджень
Університету Центрального Ланкаширу

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ:
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Постановка проблеми. У наш час системи забезпечення якості (ЗЯ) широко застосовуються у вищих навчальних закладах (ВНЗ). Система ЗЯ вважається інструментом підтримки високого рівня викладання та дослідницької діяльності. Систематичний процес ідентифікації та контролю за тим, наскільки вищий навчальний заклад справляється з виконанням поставлених цілей, мети діяльності та завдань за допомогою числових, буквальних та/або описових даних, визначається як оцінка якості. Внутрішня оцінка якості визначається як перший етап цієї діяльності й має бути забезпечена для імплементації належним чином функціонуючої внутрішньої системи контролю якості.
Мета роботи – детальний аналіз сутності, особливостей, методів, практики використання внутрішньої оцінки якості у вищих навчальних закладах, розробка рекомендацій щодо проведення цього виду діяльності та пропозицій для вищих навчальних закладів щодо забезпечення якості освіти.
Матеріали та методи. Дослідження базується на методах наукового пізнання, системного аналізу, порівняння, індукції та дедукції, систематизації методологічних підходів до внутрішньої оцінки систем ЗЯ в закладах вищої освіти, наукового синтезу.
Результати дослідження. Ґрунтуючись на аналізі сучасної ситуації в сфері ЗЯ у вищих навчальних закладах, можна резюмувати, що рівнями його реалізації є: загально- та частково інституційний, індивідуальний і комбінований.
Для імплементації та проведення внутрішньої оцінки у вищій освіті необхідним є забезпечення належною методологічною базою. Аналіз міжнародного досвіду в сфері внутрішньої оцінки систем ЗЯ у вищих навчальних закладах дає змогу виділити методи, що використовуються найбільш часто. Це загальноінституційні процеси оцінки, опитування та моніторинг у межах усієї організації, багаторазові оцінки з широким спектром цілей, підготовча та наглядова оцінка, ініційовані установою внутрішні та зовнішні оцінки, оцінка на рівні факультету. На основі результатів аналізу методів внутрішньої оцінки якості та їх специфіки розроблено рекомендації щодо практики її застосування у вищій освіті.
Аналіз сучасної ситуації у сфері ЗЯ у ВНЗ дає змогу зазначити, що багато з них використовують сертифікацію на відповідність стандарту ISO 9001 як спосіб гарантування систем внутрішнього ЗЯ. Проте треба також враховувати, що процес внутрішнього ЗЯ в освіті не ідентичний відповідності нормам стандарту ISO 9001.
Також проаналізовано, що сучасні процеси світової глобалізації стимулюють ВНЗ отримувати міжнародно визнану акредитацію.
Висновки. У наш час широко впроваджуються системи ЗЯ вищої освіти. У більшості випадків це включає практику проведення внутрішніх оцінок. Аналіз міжнародного досвіду в сфері внутрішньої оцінки систем ЗЯ у ВНЗ дає змогу стверджувати, що для цього використовуються багато методів. Досліджені методи внутрішньої оцінки ЗЯ у ВНЗ мають значний потенціал і є доцільними для використання в національній (включаючи українську та британську) практиці. Відзначено, що для того щоб бути успішним і міжнародно визнаним, вищий навчальний заклад має забезпечувати якість своїх послуг і бути міжнародно-акредитованим.

Ключові слова: забезпечення якості, вищі навчальні заклади, методи внутрішньої оцінки, акредитація.