Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Ніколаєць К. Зовнішня трудова міграція в Україні у 2014–2017 рр. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 3. С. 21-32. Серія. Економічні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 331.556.46(477)«2014/2017»
 
НІКОЛАЄЦЬ Катерина,
д. і. н., професор, професор кафедри економічної теорії
та конкурентної політики Київського національного
торговельно-економічного університету 

ЗОВНІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ
У 2014–2017 рр. 

Досліджено основні чинники, які визначали умови та характер зовнішньої трудової міграції в Україні протягом 2014–2017 рр. Визначено основні напрями трудової міграції в умовах посилення конкуренції на ринку праці, військових дій на Донбасі та економічної кризи. Висвітлено специфіку попиту на кваліфікованих спеціалістів в умовах поглиблення євроінтеграції та формування державної політики у сфері працевлаштування населення.
 
Ключові слова:соціальна політика, міграційна політика, міграція населення, зайнятість населення, трудова маятникова міграція.