Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

УДК 334.758
 
ГАММА Тетяна,
к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства
Одеського національного економічного університету 

СИНЕРГІЯ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ УГОД M & A 

Досліджено напрацювання вітчизняних та зарубіжних економістів з питання визначення суті дефініцій «синергія» та «синергетичний ефект», через що було систематизовано та доповнено класифікацію видів синергетичного ефекту за різними ознаками. Розроблено концептуальну схему отримання загального синергетичного ефекту в інтеграційних процесах, яку покладено в основу розробки методології визначення його величини. Виокремлено головні чинники, що впливають на синергетичний ефект на макро- і макрорівні, та запропоновано оцінювати цей вплив методом аналізу ієрархій.
 
Ключові слова: синергія, синергетичний ефект, інтеграційні процеси, ефект агломерації, угода злиття та поглинання, метод аналізу ієрархій.

 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)