УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Дугінець Г. Україна в зоні вільної торгівлі з Європейським Союзом. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 1. С. 32-41. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК339.5.012.42(477+061.1ЄС)
 
ДУГІНЕЦЬ Ганна,
к. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародних економічних відносин
Київського національного торговельно-економічного університету

УКРАЇНА В ЗОНІ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ 

Постановка проблеми. Імплементація ПВЗВТ вносить певні корективи в систему експортно-імпортних відносин між державами, але, зважаючи на термін запровадження Угоди, який становить майже 10 років, важко очікувати появу значних змін протягом 2016 р. На даному етапі більш важливим є психологічний настрій громадянського суспільства, влади та бізнесу, оскільки «невідчутність» змін – загроза для поширення песимістичних налаштувань значної групи громадян України. До того ж, існує певна перешкода з боку ЄС щодо реалізації Угоди про асоціацію відповідно до результатів референдуму в Нідерландах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень свідчить, що обрана тема є предметом уваги широкого кола українських науковців. Актуальність досліджуваної проблематики підтверджують численні спроби проведення громадських обговорень та зустрічей з метою визначення подальших спільних дій влади та бізнесу у напрямі реалізації вимог ЄС, проте неможливо не враховувати те, що в українській економіці продовжують розвиватися кризові явища, що вже вплинули на зміну стартових позицій країни під час підписання Угоди про асоціацію з ЄС.
Метою роботи є попередні підсумки першого року реалізації угоди про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ) між ЄС та Україною.
Матеріали та методи. Методологічною базою дослідження є поєднання теоретичного та кількісного аналізу, порівняння, систематизації для виявлення тенденцій розвитку економіки України в зв’язку з поглибленням інтеграції з ЄС.
Результати дослідження. У статті проведено аналіз першого року реалізації ПВЗВТ і визначено перспективи та недоліки в основних соціально-економічних сферах її реалізації. Розглянуто стан зовнішньоторговельних відносин з ЄС та визначено чинники, що впливають на нього. Виділено проблеми в економіці України, які заважають максимально отримати переваги від впровадження ПВЗВТ, визначено можливості реалізації основних ефектів інтеграції України з ЄС на практиці. Обґрунтовано необхідність розробки довгострокової стратегії розвитку економіки країни з урахуванням основних етапів та терміну реалізації ПВЗВТ.
Висновки. Проведене дослідження стану реалізації ПВЗВТ між ЄС та України надає можливості отримати висновок, що при існуючих потенційних можливостях доступу національних підприємств до Європейського ринку наявні кризові явища в українській економіці гальмують отримання позитивних наслідків від імплементації ПВЗВТ. Враховуючи це, на сучасному етапі реалізацію Угоди краще сприймати як механізм всебічної модернізації, зміцнення конкурентоспроможності національного продукту та подальшої інтеграції у світову економіку, зокрема – поглиблення співробітництва з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону.
 
Ключові слова: економічна інтеграція, угода про асоціацію, зона вільної торгівлі, експорт, імпорт, іноземні інвестиції, глобальні виробничі мережі.