Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Севрук Є. Рефінансування дебіторської заборгованості на підприємствах торгівлі. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 1. С. 116-126. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 336.722.37:339.17
 
СЕВРУК Євгеній,
аспірант кафедри економіки та фінансів підприємства
Київського національного торговельно-економічного університету

РЕФІНАНСУВАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
 

Систематизовано можливі джерела рефінансування дебіторської заборгованості. Надано характеристику та визначено основні переваги факторингу та форфейтингу. Досліджено сучасний стан використання методів рефінансування дебіторської заборгованості на підприємствах торгівлі України та зарубіжний досвід.
 
Ключові слова: дебіторська заборгованість, факторинг, форфейтинг, вексель, оборотні активи, фінансування, рефінансування.