Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Шестопалова Л. Поняття вини в українському праві. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 3. С. 5-15. Серія. Юридичні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 343.144 (477)
 
ШЕСТОПАЛОВА Людмила,
к. юрид. н., с. н. с., професор кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету 

ПОНЯТТЯ ВИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВІ 

Розглянуто науково-теоретичні, законодавчі і практичні юридичні підходи до поняття вини як міжгалузевого інституту права та суміжних з ним понять, варіативність (парність) уживання однокореневих термінів цього смислового гнізда в юридичних текстах, наведено їх приклади. Обґрунтовано та запропоновано уніфікований підхід до вибору та правильного застосування в праві юридичних термінів цього смислового гнізда.
 
Ключові слова: вина, винний, винуватий, винуватість, обвинувачений, обвинувачення, правнича лінгвістика, провина.