УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Мушенок В. Правове регулювання доходів місцевих бюджетів. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 3. С. 90-98. Серія. Юридичні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 347.73:[336.14:332]
 
МУШЕНОК Віктор,
к. юрид. н., доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету 

ПРАВОВE РЕГУЛЮВАННЯ
ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
 

Постановка проблеми. Політичним вектором нашої держави є посилення ролі місцевого самоврядування шляхом децентралізації та створення всіх необхідних правових, соціальних, економічних, політичних та інших умов для функціонування і розвитку об’єднаних територіальних громад. Ефективність влади може бути досягнута за умови наявності норм права, які забезпечуватимуть фінансово-економічну спроможність місцевої громади.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз правового регулювання наповнення коштами бюджетів за допомогою системи оподаткування здійснено такими провідними фахівцями у галузі фінансового права, як Є. О. Алісов, Л. К. Воронова, І. Б. Заверуха, В. І. Курило, М. П. Кучерявенко, О. А. Лукашев, О. А. Музика-Стефанчук, А. А. Нечай, О. П. Орлюк та ін. Однак реформування системи місцевого самоврядування вимагає ефективно діючого механізму фінансово-бюджетного забезпечення місцевих громад.
Мета статті – дослідження сучасної податкової нормативно-правової бази на предмет сформованості механізмів забезпечення фінансової спроможності системи місцевого самоврядування.
Матеріали та методи. При написанні статті використано акти податкового законодавства за період незалежності України, в тому числі норми Податкового кодексу України, які регулюють систему місцевого оподаткування. Для забезпечення достовірності результатів досліджень застосовано такі методи наукового пізнання, як історико-правовий, системного аналізу, формально-юридичний тощо.
Результати досліджень. Вирішення питання вдосконалення процесу формування доходів місцевих бюджетів та пошук резервів їх збільшення є надзвичайно актуальним протягом усього процесу розбудови незалежності нашої держави, оскільки впродовж цих років спостерігається негативна тенденція до зменшення частки власних джерел надходження коштів у структурі доходів місцевих бюджетів та, відповідно, збільшення кількості дотаційних бюджетів. Недостатність власних стабільних доходів значно обмежує вплив місцевих органів влади на соціально-економічний розвиток власних територій. Розширення та оптимізація джерел наповнення місцевих бюджетів – надзвичайно актуальне завдання, вирішення якого сприятиме підвищенню рівня фінансової незалежності та стабільності об’єднаних територіальних громад і якісному виконанню покладених на них завдань та функцій.
Вітчизняні науковці обґрунтували елементи загальної стратегії та розробили окремі пропозиції щодо можливостей підвищення формування дохідної частини бюджетів територіальних громад та визначили, що стратегія держави вимагає змін у сфері фінансів, які повинні бути орієнтовані на регіон, адже ринкова економіка вимагає суттєвого збільшення використання фінансових ресурсів на території їх створення. За результатами аналізу позицій інших науковців сформульовано загальну помірковану пропозицію щодо спрямування до місцевих бюджетів відрахування від тих податків, зборів і плат, які надходять до державного бюджету з відповідної території у вигляді певного відсотка відрахувань від загальнодержавних податків, або фіксації стабільних часток для різних рівнів влади (центральної, регіональної, місцевої) при розподілі загальнодержавних податків.
Незважаючи на реформування податкової системи та прийняття Податкового кодексу, в Україні відбувається досить повільне зростання податкових надходжень місцевих бюджетів, а основним чинником збільшення цієї частки є зростання надходжень єдиного податку. Частка доходів від місцевих податків і зборів залишається незначною порівняно з аналогічними показниками зарубіжних країн. Здійснені дослідження актуалізують потребу реформування бюджетоформуючої складової місцевих податків, які повинні стати найвагомішим джерелом доходів у місцевих бюджетах, подібно до практики розвинених зарубіжних країн. Пропонується внесення змін до чинного законодавства з метою зміцнення економічного і фінансового забезпечення місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад.
Висновки. Для збільшення фінансової бази місцевих бюджетів необхідне реформування нинішньої системи місцевих податків і зборів відповідно до прин­ципів Європейської хартії. Діюча система місцевого оподаткування не враховує реальні можливості платників податків, а самі податки не виконують стимулюючу функцію. Такі недоліки впливають на дотримання принципів єдності, повноти, достовірності, відкритості структури бюджету місцевих громад.
Проблеми формування місцевих бюджетів в Україні слід вирішувати шляхом: удосконалення існуючої нормативно-законодавчої бази з метою більш ефективного регулювання процесу формування та використання фінансових ресурсів у місцевих бюджетах об’єднаних територіальних громад; здійснення переходу до децентралізації управління місцевих бюджетів, що надасть можливість місцевим фінансам стати більш незалежним інститутом; реформи місцевого оподаткування щодо передання деяких податків (податку на доходи фізичних осіб) з категорії загальнодержавних до місцевих та встановлення більш справедливого розподілу міжрегіональної частки податків; надання органам місцевого самоврядування, в межах своєї компетенції, права запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю скасувати окремі місцеві податки і збори або звільняти від їх сплати певні категорії платників податків чи надати відстрочку у сплаті місцевих податків і зборів.
 
Ключові слова: державні та місцеві доходи, органи місцевого самоврядування, місцевий бюджет, державні та місцеві податки і збори, фінансово-правове регулювання.