Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
П’ятницька Г. Інтерналізація торговельних мереж. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 4.
С. 28-46. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 339.94:339.378
 
П’ЯТНИЦЬКА Галина,
д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту
Київського національного торговельно-економічного університету 

ІНТЕРНАЛІЗАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ

Визначено групи ринкових та специфічних для роздрібної торгівлі факторів, що обумовлюють доцільність постановки та подальшої реалізації стратегічних цілей, спрямованих на інтернаціоналізацію розвитку торговельних компаній. Виявлено мотиви, що спонукають роздрібні транснаціональні корпорації та інші компанії до реалізації стратегії інтерналізації. Проведено аналіз тенденцій та систематизацію наслідків розвитку глобальних роздрібних торговельних мереж. Встановлено чинники, що забезпечують ефективність реалізації стратегії розвитку роздрібних ТНК. 

Ключові слова: інтерналізація, географічна диверсифікація, міжнародна диверсифікація, стратегія розвитку, роздрібні торговельні мережі, транснаціональні корпорації, глобалізація.