УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Симоненко В., Костюк Б. Модернізація податкового аудиту в Україні. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 4. С. 108-115. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК336.225.673(477) 

СИМОНЕНКО Валентин,
д. е. н., професор, професор кафедри фінансового аудиту
Київського національного торговельно-економічного університету
 
КОСТЮК Богдан,
аспірант кафедри фінансового аудиту
Київського національного торговельно-економічного університету 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ 

Постановка проблеми. Розвиток будь-якої країни переважно залежить від надходжень до бюджету, основу яких складають податки, збори та обов’язкові платежі. Саме від своєчасності і повноти сплати податків залежить наповнення дохідної частини бюджетів усіх рівнів, фінансування різних сфер життєдіяльності держави, особистих потреб громадян. Важливим засобом забезпечення надходження податкових платежів до бюджету є податковий аудит як особлива форма податкового контролю. Досвід зарубіжних країн у сфері оподаткування, у тому числі у сфері проведення податкового аудиту податковими органами, дозволяє визначити можливості для побудови ефективної системи взаємовідносин між податковими органами і платниками податків при проведенні податкового аудиту. Дослідження питань правових основ проведення податкового аудиту податковими органами зарубіжних країн потребує своєї розробки, що й обумовлює актуальність цієї статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика проведення податко­вого аудиту органами ДФС України відображена в працях таких науковців: С. Смайлі, Х. Чейс, М. Тодорової, Е. Еплбай, А. Новікової, Н. Попонової. Проте, дослідження специфіки організації та здійснення податкового аудиту потребують сучасних аспектів і систематизації векторів удосконалення контрольної діяльності фіскальних органів.
Мета статті – обґрунтування напрямів удосконалення правового регулювання проведення податкового аудиту органами ДФС з урахуванням міжнародного досвіду.
Матеріали та методи. Під час дослідження застосовано методи порів­няльного аналізу та синтезу для встановлення шляхів вдосконалення проведення податкового аудиту органами ДФС України.
Результати дослідження. Багатий досвід податкового адміністрування мають такі країни як США, Франція, Португалія, Литва та ін., в яких використовуються найрізноманітніші варіанти та форми організації податкового адміністрування, у тому числі при проведенні контролюючих процесуальних заходів. У США будь-який податковий аудит не може початися, поки платник податків не буде повідомлений про це. В рішенні про проведення аудиту посадова особа повідомляє платнику податків про документи, необхідні для цього. При цьому податковий інспектор (аудитор) самостійно приймає рішення про вид проведення аудиту щодо конкретного платника податків. Встановлено, що французька подат­кова система максимально наближена до української. Здійснення аудиторських перевірок у Франції покладено на створені в кожному департаменті податкові центри, які направляють повідомлення платникам, вивчають подані в добровільному порядку декларації. Декларації зобов’язані подавати всі фізичні особи незалежно від розміру їх доходів. Актуальним на сучасному етапі розвитку є проведення електронного аудиту податковими органами. Серед перших європейських країн, що впровадили проведення е-аудиту, була податкова адміністрація Португалії. Наразі триває впровадження е-аудиту в Литовській Республіці, яка з 2017 р. переходить на обов’язкове надання платником податків електронної звітності.
Висновки. Аналіз зарубіжного досвіду правового регулювання проведення податкового аудиту податковими органами дозволяє зробити висновок, що підходи до реалізації побудови ефективної системи податкового аудиту різноманітні і будуються виключно з урахуванням менталітету населення й особливостей розвитку національної економіки та фінансового устрою країни. Для вдосконалення діяльності органів ДФС України у сфері проведення податкового аудиту на підставі наявного світового досвіду перш за все необхідно максимально наблизити діяльність податкових органів до потреб платників податків на основі положень людиноцентристського підходу. Вона має бути послідовна і повністю відповідати положенням законодавства про податки та збори. Впровадження е-аудиту контролюючими органами в епоху інформаційних технологій є цілком закономірним процесом. Подібна інформаційна взаємодія податкових органів і платників податків до і після надання податкової звітності повинна відповідати взаємним інтересам. Це буде сприяти скороченню податкових диспутів і їх швидкому вирішенню. Платники податків повинні бути в курсі майбутніх нових систем і підтримувати автоматизацію своїх обліків на максимально можливому рівні.
 
Ключові слова: податкова перевірка, податковий аудит, податкова система, платник податків, е-аудит, податковий орган.