Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Шестопалова Л. Позитивна юридична відповідальність. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017.
№ 5. С. 5-12. Серія. Юридичні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 340.1
 
ШЕСТОПАЛОВА Людмила,
к. ю. н., с. н. с., професор кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету 

ПОЗИТИВНА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Обґрунтовано класифікацію та здійснено комплексний аналіз типів юридичної відповідальності як правової категорії та інституту права. Доведено онтологічність та аксіологічність буття позитивної юридичної відповідальності не тільки в теорії права, філософії права, в галузевому праві та законодавстві, але й під час реалізації права, в тому числі в правозастосуванні, а також важливість розвитку інституту позитивної юридичної відповідальності як умови подальшої демократизації суспільства та правового поступу загалом.
 
Ключові слова: правова категорія, правовий інститут, відповідальність, юридична відповідальність, позитивна юридична відповідальність, перспективна юридична відповідальність, проспективна юридична відповідальність.