Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Мушенок В. Стимулюючий вплив правової регламентації оподаткування аграрних виробників. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 5. С. 125-133. Серія. Юридичні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 346.7:[336.2:338.43]
 
МУШЕНОК Віктор,
к. ю. н., доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету 

СТИМУЛЮЮЧИЙ ВПЛИВ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ
ОПОДАТКУВАННЯ АГРАРНИХ ВИРОБНИКІВ

Досліджено теоретико-правові засади фіскальної функції оподаткування вітчизняних аграрних виробників, яка полягає у посиленні на них податкового навантаження шляхом законодавчого обмеження чи скасування державою: окремих податкових пільг для галузі, спрощеної системи оподаткування, спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість, доведено необхідність правового забезпечення стимулюючої функції податкового регулювання в аграрному секторі економіки України.
 
Ключові слова: аграрний виробник, стимулююча та фіскальна функції оподаткування, нормативно-правовий акт, податкове навантаження, правове регулювання, фінансово-правові відносини.