Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Ткаченко Т., Сідлецька І., Гладкий О. Франчайзинг у міжнародному готельному бізнесі. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 6. С. 24-32. Серія. Економічні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 338.486.1:339.187.44
 
ТКАЧЕНКО Тетяна,
д. е. н., професор, зав. кафедри туризму та рекреації
Київського національного торговельно-економічного університету
 
СІДЛЕЦЬКА Ірина,
генеральний директор готельної мережі Premier Hoteland Resorts
 
ГЛАДКИЙ Олександр,
д. географ. н., професор кафедри туризму та рекреації
Київського національного торговельно-економічного університету

ФРАНЧАЙЗИНГ У МІЖНАРОДНОМУ ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

Постановка проблеми. Франчайзинг як форма бізнесу, що розвивається швидкими темпами, набуває особливого значення та популярності в готельному бізнесі на теренах України. Франчайзинг в системі міжнародних готельних мереж є тією поєднуючою ланкою, що створює специфічні умови та уніфіковані параметри ділової активності готелів більшості країн світу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблемних питань розвитку франчайзингу в системі міжнародного готельного бізнесу присвячено праці багатьох учених. Особливості організації франчайзингу в середовищі міжнародного готельного бізнесу розкриваються в роботах Т. Ткаченко, М. Босовської, М. Бойко, Н. Ведмідь. Проблеми формування бізнес-концепції франчайзингу розглядали у своїх працях С. В. Мельниченко, Л. С. Трофименко, О. О. Гац, Г. Б. Тимошенко, В. П. Мунін, Х. Й. Роглєв та ін. Питання глобалізації франчайзингової системи на ринку готельних послуг підіймаються в роботах В. В. Миненкової, А. В. Мамонової. Однак, роль франчайзингу у формуванні системи міжнародного готельного бізнесу ще детально не розглядалась.
Метою даного дослідження є аналіз системи франчайзингу як найбільш розповсюдженої форми міжнародного готельного бізнесу.
Матеріали та методи. Матеріали статті розроблено на основі використання загальнонаукових методів діалектики, порівняльного аналізу, дедуктивного синтезу, логічного моделювання, класифікації і типізації, системно-структурного аналізу, наукового прогнозування.
Результати дослідження. Розкрито особливості використання франчайзингу в міжнародному готельному бізнесі. Висвітлено основні чинники формування додаткових переваг бізнесу від входження до готельної мережі на основі франчайзингу. Окреслено механізми взаємодії основних сторін франчайзингових відносин. Наголошено на ролі готельного оператора при укладанні франчайзингового договору. Розкрито механізми розподілу фінансових та організаційних ресурсів при укладанні франчайзингового договору в готельному бізнесі. Проаналізовано особливості здійснення франчайзингових платежів для готелів різних категорій. Визначено особливості формування середньогалузевих розмірів франчайзингових платежів для ключових готельних мереж світу. Систематизовано переваги та недоліки, а також основні обов’язки франчайзера і франчайзі. Виділено п’ять критеріїв успішності готельного бізнесу, що функціонує під мережевим ім’ям. Розкрито особливості використання манчайзингу як симбіозу менеджменту і класичного франчайзингу в готельному бізнесі. Виділено первинну стадію манчайзингу, при якому управління готельним підприємством здійснює управляюча компанія, а також вторинну стадію, на якій починає діяти класичний договір франчайзингу. Окреслено перспективи розвитку франчайзингових відносин у готельному бізнесі в найближчій перспективі. Наведено унікальний досвід регулювання франчайзингових відносин в готельному бізнесі України на прикладі провідного національного готельного оператора – Premier Hotel and Resorts. Проаналізовано приклади запровадження цим оператором спеціалізованої програми «Компас», призначеної для подальшого розвитку мережі бюджетних готелів в рамках єдиних стандартів організації, що об’єднує підприємства за франчайзинговими договорами.

Висновки. Практика застосування франчайзингу в готельному бізнесі України переконливо довела його високу комерційну ефективність. Інтерес до франчайзингу серед готельних операторів та окремих власників зростає з кожним роком, оскільки ведення бізнесу на основі договору франшизи суттєво зменшує підприємницькі ризики, сприяє зростанню іміджу компанії, залученню широкого кола клієнтів, зростанню обсягів продаж на внутрішньому та міжнародному ринках. Розвиток франчайзингу – одна з найбільш ефективних форм ведення міжнародного готельного бізнесу в Україні. Вивчення організаційних, економіко-правових та фінансово-комерційних особливостей його застосування в готельно-ресторанній сфері є основою для подальших наукових пошуків у цьому напрямі.
 
Ключові слова: франчайзинг, манчайзинг, міжнародний готельний бізнес, франчайзингові платежі, переваги і недоліки франчайзингу.