Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Дугінець Г. Інтеграція України у міжнародні виробничі мережі: іннова­ційний аспект. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 6. С. 48-58. Серія. Економічні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 339.94(477):658.589
 
ДУГІНЕЦЬ Ганна,
к. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародних економічних відносин
Київського національного торговельно-економічного університету

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ
У МІЖНАРОДНІ ВИРОБНИЧІ МЕРЕЖІ:
ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Постановка проблеми. Різке зниження витрат торгівлі, яке стало можливе завдяки технологічному прогресу і повсюдної торговельної лібералізації, призвело до того, що в останні три десятиліття істотно зростає ступінь фрагментації виробництва по всьому світу. Країни все більше торгують проміжними товарами для того, щоб потім експортувати вироблені з їх допомогою кінцеві товари – як в треті країни, так і в країни-учасниці відповідного виробничого процесу. Це актуалізує дослідження поглиблення інтеграції національних компаній у міжнародні виробничі мережі. При цьому цей процес повинен відбуватися насамперед за рахунок збільшення частки наукомістких товарів і послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Обрана тема є предметом уваги широкого кола зарубіжних та українських науковців. Але варто зазначити, що у вітчизняній періодиці лише незначну кількість статей присвячено дослідженню проблем та перспектив інтеграції національних підприємств у міжнародні виробничі мережі з урахуванням інноваційної складової цього процесу.
Мета роботи базується на комплексному теоретичному й аналітичному дослідженні особливостей формування та розвитку міжнародних виробничих мереж, обґрунтуванні напрямів підвищення рівня залучення до них українських підприємств.
Матеріали та методи. Методологічною базою дослідження є поєднання теоретичного та кількісного аналізу, порівняння та систематизації, спрямованої на виявлення тенденцій інтеграції України в міжнародні виробничі мережі.
Результати дослідження. У статті проведено аналіз сучасних тенденцій розвитку МВМ з урахуванням інноваційного розвитку, як базису для створення більшої доданої вартості країною-учасником цієї мережі. Обґрунтовано, що участь у міжнародних виробничих мережах приносить учасникам не рівнозначні ефекти, в залежності від обсягів створеної доданої вартості в різних ланках мережі. Найбільша вартість створюється на початкових і кінцевих етапах відтворювального процесу, наприклад НДКР. На основі дослідження показників інноваційного розвитку України її позиції в порівнянні з іншими країнами обґрунтовано, що країна володіє достатнім і перспективним інноваційним потенціалом. Проте він використовується не в повному обсязі. Крім того, основним стримуючим фактором є відсутність цілісного механізму управління інноваційною діяльністю в країні.
Висновки. З метою інтеграції українських підприємств було запропоновано: по-перше, реалізувати збалансований комплекс мір вибіркового галузевого стимулювання і вдосконалення «горизонтальної» інституційної підтримки інноваційної активності в рамках моделі «потрійної спіралі»; по-друге, здійснити дослідження вже існуючих міжнародних виробничих мереж у регіоні на основі аналізу потоків іноземних інвестицій і зовнішньої торгівлі. Це дозволить проаналізувати потоки вертикальної внутрішньогалузевої торгівлі (торгівлі проміжними товарами) та виділити галузі, які тяжіють до МВМ.

Ключові слова: міжнародні виробничі мережі, фрагментація виробництва, інноваційний розвиток, додана вартість.