УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Барабаш Н., Ріпа Т. Аудиторська оцінка конкурентоспро­можності підприємств торгівлі. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 1. С. 111-120. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 005.332.4:339.17
 
БАРАБАШ Наталія,
к. е. н., доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту
Київського національного торговельно-економічного університету
 
РІПА Тетяна,
аспірант кафедри фінансового аналізу та аудиту
Київського національного торговельно-економічного університету 

АУДИТОРСЬКА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
 

Постановка проблеми. Використання методик конкурентоспроможності може бути зручним у різних ситуаціях залежно від стратегії, обраної підпри­ємством та специфіки галузі, до якої воно належить. Результати оцінок суттєво відрізняються, а кінцева оцінка конкурентоспроможності набуває суб’єктивного забарвлення, оскільки остаточний вибір залежить від аналітика. Виходячи з цього, більшість методик не дає аудитору впевненості у тому, що отриманий результат відповідає дійсному рівню конкурентоспроможності підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням різних аспектів аналітичної оцінки діяльності підприємств займались такі вітчизняні та зарубіжні вчені як І. О. Бланк, Є. В. Мних, А. Д. Бутко, О. Ю. Большакова, Г. О. Кравченко, М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток, О. О. Гетьман, В. М. Шаповал, Д. Нортон, Р. Каплан, Г. В. Митрофанов, О. Кузмін, Н. Петришин, А. А. Мазаракі, Д. М. Пшеслінський, І. Д. Смолін, Л. М. Малярець, А. В. Штереверя, А. О. Міщенко, А. А. Пилипенко, О. М. Скібіцький, М. Портер та ін.
Мета дослідження полягає в розробці методичних підходів до аналізу конкурентоспроможності підприємств торгівлі відповідно до потреб аудиту.
Матеріали та методи. Інформаційна база статті представлена науковими працями вітчизняних та зарубіжних вчених, вітчизняними нормативно-правовими документами, статистичними даними. Основою дослідження є наукові методи: аналіз, синтез, порівняння, ідеалізація, абстрагування, систематизація та узагальнення.
Результати дослідження. Для оцінки конкурентоспроможності об’єкта слід використовувати систему методичного забезпечення, яка включає методичні прийоми внутрішнього фінансового, маркетингового та стратегічного аналізу. Саме цей підхід до формування методики дозволяє надати обґрунтовану інтегральну оцінку конкурентоспроможності підприємства.
Висновки. Необхідність застосування аналітичних процедур визначає потребу в ретельному дослідженні методики аналітичної оцінки конкурентоспроможності підприємств торгівлі відповідно до мети та завдань аудиту. Використання в аудиті методики аналізу конкурентоспроможності підприємств торгівлі спрямовано на підвищення його ефективності в умовах конкурентного середовища.
 
Ключові слова: підприємство, господарська діяльність, конкурентоспро­можність, аудит, аналітичні процедури, рентабельність, ліквідність, фінансова стійкість.