Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Оруджев В. Удосконалення фінансової звітності бюджетних організацій Азербайджану. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 1. С. 141-149. Серія. Економічні науки.

 УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ   
БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ АЗЕРБАЙДЖАНУ

УДК 657.37(479.24) 
 
ОРУДЖЕВ Васиф,
докторант Азербайджанського державного університету,
м. Баку, Азербайджан 

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
БЮДЖЕТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ АЗЕРБАЙДЖАНУ
 

Постановка проблеми. В сучасних умовах процес поліпшення бухгалтерсь­кого обліку та фінансової звітності триває в двох суміжних площинах: широкого та всебічного використання сучасних комп’ютерних технологій в області бухгал­терського обліку та фінансової звітності в усіх галузях економіки, з одного боку, їх вдосконалення відповідно до вимог міжнародних стандартів, більш адаптованих до умов ринкової економіки, з іншого боку. Формування електронної системи бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях і, як наслідок, широке використання всіх атрибутів електронної фінансової звітності, а також формування на їх основі електронного фінансового контролю є одним із нагальних завдань, що стоять перед розвитком бухгалтерської та фінансової звітності в цьому секторі економіки.
Мета статті – заповнити існуючі прогалини в цій області, дослідити окремі питання використання електронних інформаційних розробок для поліпшення стану бухгалтерського обліку, фінансової звітності та казначейського контролю в бюджетних організаціях.
Матеріали та методи. В ході дослідження використовувались методи системного підходу, аналізу та синтезу, а також інші методи сучасних наукових досліджень. База даних досліджень складається з Національних стандартів бух­галтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності, рішень та положень Міністерства фінансів Азербайджану, порталу електронних фінансових звітів та комп’ютеризованого програмного забезпечення бухгалтерського обліку для бюджетних організацій.
Результати дослідження. З’ясовано, що вдосконалення електронної системи формування та подання фінансових звітів, включаючи створення електронної сис­теми обліку в казначейських органах, а також створення спільної інформаційної системи відповідає вимогам формування електронного фінансового контролю в  органах казначейства, можливе в умовах застосування пакета програмного забезпечення для бухгалтерського обліку «Гюнеш». Його застосування повністю забезпечує організації електронної системи бухгалтерського обліку, а в подальшому в автоматичному режимі виконуються всі процеси складання форм фінансової звітності, їх генерації в інформаційну систему органів казначейства і керуючих органів на всіх ієрархічних рівнях, а також необхідні процедури щодо отримання від них зворотного зв’язку.
У результаті вивчення поточного стану електронного бухгалтерського обліку, фінансової звітності та фінансового контролю, проведеного органами казначейства, визначено, що в даний час немає жодної спеціальної електронної системи з єдиним програмним забезпеченням для здійснення оперативного фінансового контролю.
Висновки. Технологія обробки бухгалтерської інформації в умовах застосу­вання пакета програм «Гюнеш» показала, що його паралельне використання в бюджетних організаціях та казначейських установах створює необхідні умови для організації електронної системи бухгалтерського обліку. На цій основі здійсню­ється повна автоматизація формування всіх форм електронної фінансової звітності, їх подання до організації вищого рівня в режимі он-лайн, передача поточних електронних фінансових документів місцевому казначейському органу в рамках необхідних процедур та отримання від них зворотного зв’язку.
 
Ключові слова: бюджетна організація, програмне забезпечення, електрон­ний бухгалтерський облік, електронна фінансова звітність, електронний фінансовий контроль, стандарти бухгал­терсь­кого обліку, онлайн-режим, якість інформації.