Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Шестопалова Л. Юридична відповідальність уструктурі права. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 2. С. 5-15. Серія. Юридичні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 340.1
 
ШЕСТОПАЛОВА Людмила,
к. ю. н., с. н. с., професор кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету 

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
У
 СТРУКТУРІ ПРАВА 

Досліджено юридичну відповідальність як обов’язковий структурний елемент, ознаку та комплексний міжгалузевий інститут права. Визначено роль юридичної відповідальності в системі права в широкому розумінні, а також її місце в структурі права. Доведено, що юридична відповідальність як інститут права – це складна, багатовимірна категорія. Обґрунтовано, що показником ступеня гуманістичного розвитку правових відносин у конкретному суспільстві є комплексність, дифузність, синергетичність, діалектичність юридичної відповідальності та її матриця. 

Ключові слова: відповідальність, негативна юридична відповідальність, позитивна юридична відповідальність, правовий інститут, структура права, юридична відповідальність.