Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Корягіна А. Категорія «жертва злочину взаємовідносин» в юридичній науці. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 2. С. 32-40. Серія. Юридичні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 343.9.01
 
КОРЯГІНА Анжела,
к. ю. н., доцент кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету 

КАТЕГОРІЯ «ЖЕРТВА ЗЛОЧИНУ ВЗАЄМОВІДНОСИН» 
В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ 

Проаналізовано основні кримінологічні та правові теорії щодо визначень «жертва злочину» та «потерпілий». Проведено детальне порівняння чинників, що впливають на формування віктимності особи. Проаналізовано ознаки, притаманні жертві, що постраждала від дій особи, з якою перебувала у певних стосунках. Запропоновано авторське визначення поняття «жертва злочину взаємовідносин». 

Ключові слова: жертва злочину, потерпілий, віктимність особи, взаємовідносини, конфлікт, детермінація.