Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Коренюк О. Інформація з обмеженим доступом: об’єкт господарських відносин. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 2. С. 91-100. Серія. Юридичні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 004:346.1
 
КОРЕНЮК Ольга,
ст. викл. кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права
Київського національного торговельно-економічного університету 

ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ:
ОБ’ЄКТ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН
 

Визначено відомості, що підлягають охороні в режимі обмеженого доступу в господарській діяльності. Наведено ознаки інформації з обмеженим доступом в цивільному та адміністративному праві. Досліджено особливості господарсько-правового регулювання обмеження доступу до інформації.
 
Ключові слова: інформація з обмеженим доступом, конфіденційна інфор­мація, комерційна таємниця, «ноу-хау», інсайдерська інформація, господарські правовідносини.