УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Вінник О. Нормативно-правове регулювання відносин у сфері цифрової економіки. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 2. С. 124-135. Серія. Юридичні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 340:[004:33]
 
ВІННИК Оксана,
д. ю. н., проф., гол. наук. співробітник відділу правового забезпечення
ринкової економіки Науково-дослідного інституту приватного права
і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН
У СФЕРІ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
 

Систематизовано акти законодавства, що регулюють відносини у сфері цифрової економіки в Україні, з поділом їх на три групи.
 
Ключові слова: цифрова економіка, інформаційні технології, електронна комерція, електронне урядування, електронні гроші, електронний документообіг.