Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Ільченко Г. «Порівняльне цивільне право» в системі юридичної освіти. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 2. С. 166-173. Серія. Юридичні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 340.143:378
 
ІЛЬЧЕНКО Ганна,
к. ю. н., старший викладачкафедри міжнародного приватного,
комерційного та цивільного права Київського національного
торговельно-економічного університету 

«ПОРІВНЯЛЬНЕ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО»
В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ
 

Розглянуто доктринальні підходи до розуміння «Порівняльного цивільного права» як навчальної дисципліни, проаналізовано вітчизняні та зарубіжні джерела, що можуть слугувати базою для її викладання, сформульовано авторське визначення «порівняльного цивільного права» як наукового поняття та предмета вивчення.
 
Ключові слова: порівняльне цивільне право, цивільне право, торгове право, навчальна дисципліна, дуалізм приватного права.