Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

 FREE FULL TEXT (PDF)
DOI: http:doi.org/10.31617/zt.knute.2018(99)01

UDC 341.01
 
DESHKO Liudmyla,
Doctor of Law, associate professor, Head of the Department of International Public Law
the Kyiv National University of Trade and Economics 

THE PRINCIPLE OF «DE MINIMIS NON CURAT PRAETOR» IN INTERNATIONAL LAW 

The new condition, introduced by the European Court of Human Rights, is considered, according to which the Court uses the principle of «de minimis non curat praetor». The content of the criteria for assessing the availability or absence of significant harm, inflicted on individuals and legal entities, who apply to the European Court of Human Rights, has been examined.
 
Keywords: Human Rights, European Court of Human Rights, European Commission on Human Rights, de minimis, de minimis non curat praetor.
 

REFERENCES 

1. Ancupova T. A. Obshhie i special'nye principy sudebnogo processa v Sovete Evropy. URL : http://www.eurasian-advocacy.ru/pravosudie-i-pravookhranitelnaya-deyatelnost-v-evrazijskom-prostranstve/1428-obshchie-i-spetsialnye-printsipy-sudebnogo-protsessa-v-sovete-evropy.
2. Rishennja Jevropejs'kogo sudu z prav ljudyny u spravi «H. proty Velykobrytanii'» vid 05.11.1981. URL : httр://hudoс.есhr.сoе.int/еng#{"fulltеxt":["X.V.UnitеdKingdom"],"sort":["kрdаtеАsсеnding"],"doсumеntсollесtionid2":["GRАNDСHАMBЕR","СHАMBЕR"],"itеmd":["001-57602"]}.
3. ECHR. Overviev 1959–2017. URL : https://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592017_ENG.pdf.
4. Protokol № 14 do Konvencii' pro zahyst prav ljudyny i osnovopolozhnyh svobod, jakyj zminjuje kontrol'nu systemu Konvencii', vid 13.05.2004. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_527.
5. Konvencija pro zahyst prav ljudyny i osnovopolozhnyh svobod vid 04.10.1950. Oficijnyj Visnyk Ukrai'ny. 1998. № 13. S. 270–302.
6. Protokol № 15 do Konvencii' pro zahyst prav ljudyny i osnovopolozhnyh svobod. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_a49.
7. Deshko L. Application of legal entities to the European Court of Human Rights: a significant disadvantage as the condition of admissibility // Croatian International Relations Review. URL : http://cirr.irmo.hr/en/news/.
8. Janneke Y. Gerards, Lize R. Glas. Access to justice in the European Convention on Human Rights system. Netherlands Quarterly of Human Rights. 2017. № 35(1). S. 11–30.
9. Gudyma D. Jevropejs'kyj sud z prav ljudyny: reformuvannja tryvaje (Protokol № 15 do Konvencii'). Visnyk nacional'noi' akademii' pravovyh nauk. 2013. № 3. S. 20–21.
10. Sevost'janova N. I. Zvernennja do Jevropejs'kogo Sudu z prav ljudyny jak realizacija prava na dostup do pravosuddja : avtoref dysertacija … kand. juryd. nauk za special'nistju 12.00.11 – mizhnarodne pravo. Nacional'nyj universytet «Odes'ka jurydychna akademija». Odesa, 2011.19 s.
11. Vogiatzis N. The admissibility criterion under article 35 (3) ECHR: a significant disadvantage’ to Human Rights Protection? International & Comparative LawQuarterly. 2016. № 65. S. 185–211.
12. Shelton D. Significantly Disadvantaged? Shrinking Access to the European Court of Human Rights. Human Rights Law Review. 2016. № 16. S. 303–322.
13. Raine B., Wicks E., Ovey C. The European Convention on Human Rights. 7th ed. Oxford : Oxford University Press, 2017.
14. Deshko L. M. Konstytucijne pravo na zvernennja do mizhnarodnyh sudovyh ustanov ta mizhnarodnyh organizacij. Uzhgorod, 2016.
15. Panteleeva K. Pretor ne zanimaetsja melochami, ili novyj kriterij priemlemosti zhalob v Evropejskij Sud po pravam cheloveka. Aktual'nye problemy rossijskogo prava. 2015. № 3 (52). S. 143–144.
16. ECHR. Statistics. URL : https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c=#n1347956700110_pointer.
17. Statystychni dani Jevropejs'kogo sudu z prav ljudyny shhodo novyh zajav, shho nadijshly u 2016 roci. URL : http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c=#n1347956700110_pointer.
18. Analysis of statistics 2017. URL https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_analysis_2017_ENG.pdf.
19. Rishennja Jevropejs'kogo sudu z prav ljudyny u spravi «Tajrer proty Spoluchenogo Korolivstva» vid 14.12.1976. URL : http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-104180"]}.
20. Rishennja Jevropejs'kogo sudu z prav ljudyny u spravi «Finger proty Bolgarii'» vid 10.05.2011. URL : http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Finger"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-104698"]}.
21. Rishennja Jevropejs'kogo sudu z prav ljudyny u spravi «Ћivizh proty Serbii'» vid 13.09.2011. URL : http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Ћivizh"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-106192"]}.
22. Praktychnyj posibnyk shhodo pryjnjatnosti zajav. URL : httr://www.eshr.soe.int/Dosuments/Admissibility_guide_UKR.rdf.
23. Gurzhij T. O. Logiko-filosofs'ki kategorii' i klasyfikacija ob’jektiv administratyvnogo deliktu. Pravo Ukrai'ny. 2003. № 1. S. 12–17.
24. Gurzhij T. O. Predmet administratyvnogo deliktu. Pravo Ukrai'ny. 2006. № 7. S. 25–27.
25. Gurzhij T. O. Perspektyvy rozvytku administratyvno-deliktnogo zakonodavstva Ukrai'ny. Administratyvne pravo i proces. 2014. № 3. S. 156–168.
26. Deshko L. M. Konstytucijne pravo na zvernennja do mizhnarodnyh sudovyh ustanov ta mizhnarodnyh organizacij: porivnjal'no-pravove doslidzhennja. Kyi'v. 2017. 479 s.
27. Pravo na spravedlyvyj sud: praktyka Jevropejs'kogo sudu z prav ljudyny shhodo Ukrai'ny. URL : http://old.minjust.gov.ua/7474.
28. Rishennja Jevropejs'kogo sudu z prav ljudyny u spravi «Ramanauskas proty Lytvy» vid 05.02.2008. URL : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/3adf2d0e52f68d76c2256c080037bac9/c48a563ee2b08a54c225758600379986?/.
29. Deshko L. Criteria for the court’s compliance with the obligation to provide justification of its decisions. TEISE. 2016. № 99. S. 186–193.
30. Deshko L. The right to a fair trial and the approach of Ukrainian courts to the justification and motivation of the court’s decisions. Medzinбrodnб vedeckб konferencia (Bratislava, Slovenskб republika) FAKULTA PRБVA, РANEURУPSKA VYSOKБ ЉKOLA, Bratislava, Slovenskб republika. Bratislava. 2015. S. 117–121.
31. Deshko L. Konstytucijne pravo na zvernennja do mizhnarodnyh sudovyh ustanov ta mizhnarodnyh organizacij: porivnjal'no-pravove doslidzhennja: avtoref. dys…dokt. juryd. nauk zi special'nosti 12.00.02. – Konstytucijne pravo; municypal'ne pravo. Kyi'vs'kyj nacional'nyj universytet imeni Tarasa Shevchenka. Kyi'v, 2017.