Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Шлюсарчик Б., Лехвар М. Циркулярна економіка Польщі. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 6. С. 5-20. Серія. Економічні науки. 


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 330.15(438)   DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2018(101)01
ШЛЮСАРЧИК Богуслав,

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  д. хабілітований, професор кафедри макроекономіки та міжнародних відносин Економічного факультету Жешівського університету, Польща
2, M. Tswyclinska str., 35-601, Zheshuv, Poland
 
     
ЛЕХВАР Малгожата,

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  д. інж. кафедри макроекономіки та міжнародних відносин
Економічного факультету Жешувського університету, Польща
2, M. Tswyclinska str., 35-601, Zheshuv, Poland
 
ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА ПОЛЬЩІ
 
Постановка проблеми. Європейська Комісія в документі «Закриття циркуляції – План дій ЄС з циркулярної економіки» у 2015 р. запропонувала всім державам-членам Європейського Союзу перейти від моделі лінійної економіки до економікизамкненого циклу, в якій продукти, матеріали та сировина залишаються у виробничому процесі якомога довше, а обсяг відходів має бути зведений до мінімуму, що дасть змогу уникнути непоправної шкоди від ірраціонального викорис­тання природних ресурсів та підвищити конкурентоспроможність і довгостро­ковий розвиток європейської економіки. Виснаження сировинних ресурсів, підви­щення їх вартості та зростаюча залежність від постачальників з інших країн становлять серйозну загрозу економічному розвитку європейських країн та актуалізують для науковців проблеми комплексного підходу дослідження організації виробничих процесів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій щодо проблем циркулярної економіки свідчить, що питання вивчається в частині зменшення деградації довкілля, скорочення виробничих відходів, оптимального використання сировинних ресурсів, підвищення енергетичної безпеки, економії для бізнесу, а також збільшення робочих місць.
Мета дослідження – визначення сутності економіки замкненого циклу та її потенційні можливості для підвищення конкурентоспроможності європейських і польських виробників шляхом аналізу проблем, з якими стикаються центральна та регіональна влада.
Матеріали та методи. У дослідженні використано метод аналізу документального матеріалу для визначення реальної картини конкретних подій, фактів та досягнень, надання найбільш важливої інформації.
Результати дослідження. Розглянуто необхідність оновлення стратегії промислової політики європейських країн, що поєднує існуючі та нові горизон­тальні й галузеві ініціативи у комплексі. Зосереджено увагу на національних та регіональних особливостях Польщі, що застосовує циркулярну економіку, систему екологічного менеджменту та аудиту, пілотну програму перевірки екологічних технологій. Виокремлено термін «розумна спеціалізація», яким позначено нову дослідницьку та інноваційну політику, що вмотивовує підприємців брати участь у закритті виробничих циклів на національному рівні. Обґрунтовано необхідність впровадження змін у податковій системі Польщі, державних закупівлях, фінансу­ванні, освіті.
ВисновкиНаприкінці 2015 р. Європейська Комісія ухвалила рішення, спрямовані на формування найближчими роками європейської економіки закритого циклу, одночасно забезпечуючи її розвиток як сталої, екологічної та конкуренто­спроможної. Очікується, що це підвищить конкурентоспроможність підприємств, прискорить їх економічне зростання, забезпечить постачання сировини та поліпшить природне середовище. Досягнення очікуваних результатів вимагатиме значних зусиль не лише в регуляторній, інституційній, фінансовій та освітній галузях, а також перетворень у ментальності ділового світу та політичних якостях кожної держави-члена ЄС. Лише два роки Польща готувалася до створення такого типу економіки і наразі перебуває на стадії формування остаточного підходу до впровадження її умов на практиці. Це складний процес, оскільки циркулярна економіка охоплює багато сфер суспільного життя та виробництва. Отже, оцінити реальні економічні, соціальні та екологічні наслідки її розбудови можна лише за певний період часу.

Ключові слова: циркулярна економіка, екологічні технології, розумна спеціалізація, конкурентоспроможність підприємств, сталий розвиток, система екологічного менеджменту та аудиту.

REFERENCES

1. Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowa koncepcja gospodarcza. Retrieved from   https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/reindustrializacja-gospodarki/zrownowazony-rozwoj-gospodarczy/gospodarka-o-obiegu-zamknietym/informacje-podstawowe.
2. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, Komisja Europejska, Bruksela, 2.12.2015, COM(2015) 614 final. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/ resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0019.03/DOC_1&format=HTML&lang=PL&parentUrn=CELEX:52015DC0614.
3. Bachorz, M. Polska droga do gospodarki o obiegu zamkniętym opis sytuacji i rekomendacje. Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Retrieved from www.portalsamorzadowy.pl/pliki-download/97853.html.
4. Ministerstwa Środowiska. Retrieved from https://www.mos.gov.pl/kalendarz/szczegoly/news/gospodarka-obiegu-zamknietego-wkracza-na-wyzszy-poziom.
5. Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Retrieved from https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/reindustrializacja-gospodarki/zrownowazony-rozwoj-gospodarczy/gospodarka-o-obiegu-zamknietym/zespol-do-spraw-gospodarki-o-obiegu-zamknietym.
6. Towards the circular economy. Economic and business rationale for an accelerated transition, Ellen MacArthur Foundation. Retrieved from https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf.
7. Coats, E., & Benton, D. Unemployment and the circular economy in Europe a study of opportunities in Italy, Poland and Germany, Published by Green Alliance, December 2015.
8. Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym (2017/C 088/16), 21.3.2017 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 88/83. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AR1415&from=PL.
9. Ghisellini, P., Cialani, C., & Ulgiati, S. (2016). A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner production, 114, 11-32. DOI : https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.007
10. Tantau, A., Maassen, M., & Fratila, L. (2018). Models for Analyzing the Dependencies between Indicators for a Circular Economy in the European Union. Sustainability, 10(7), 2141. DOI : https://doi.org/10.3390/su10072141
11. Ranta, V., Aarikka-Stenroos, L., Ritala, P., & Mäkinen, S. J. (2018). Exploring institutional drivers and barriers of the circular economy: a cross-regional comparison of China, the US, and Europe. Resources, Conservation and Recycling, 135, 70-82. DOI : https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.08.017
12. Charter, M. (Ed.). (2018). Designing for the Circular Economy. Rutledge. 424 р. DOI : https://doi.org/10.4324/9781315113067
13. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego «Przyjęcie kompleksowego podejścia do polityki przemysłowej w UE – poprawa otoczenia biznesowego i wsparcie konkurencyjności przemysłu europejskiego» (opinia rozpoznawcza), (2018/C 197/02), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.6.2018, C 197/10, s. 1, 3, Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.197.01.0010.01.POL&toc=OJ:C:2018:197:TOC.
14. Apanowicz, J. Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji IVlplińskiej «BERNARDINUM», Gdynia 2002, pp. 68-69. Retrieved from https://wsaib.pl/images/files/E-Publikacje/MO.pdf.
15. Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: biznesowe uzasadnienie przyspieszonej zmiany. Retrieved from http://igoz.org/wp/wp-content/uploads/2017/07/PL-Towards-a-Circular-Economy-Business-Rationale-for-an-Accelerated-Transition-v.1.5.1.pdf.
16. Wijkman, A., & Skånberg, K. (2016). Korzyści społeczne z gospodarki o obiegu zamkniętym. Wygrani pod względem miejsc pracy i klimatu w gospodarce opartej o energię odnawialną i wydajność surowcową. Studium odnoszące się do Czech i Polski. Raport z badania zamówionego przez Klub Rzymski ze wsparciem z Fundacji MAVA, s. 4. Retrieved from https://www.clubofrome.org/wp-content/uploads/2016/10/Korzy%C5%9Bci-spo%C5%82eczne-z-gospodarki-o-obiegu-zamkni%C4%99tym.pdf.
17. Access to European Union law. COM (2015) 614, COM (2015) 593, COM (2015) 594, COM (2015) 595 and COM (2015) 596. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016AE0042.
18. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego I Komitetu Regionów w sprawie przeglądu wykazu surowców krytycznych dla UE i wdrażania inicjatywy na rzecz surowców. Retrieved from   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0297.
19. Commission Staff Working Document. Report on Critical Raw Materials and the Circular Economy, Brussels, 16.1.2018, SWD (2018) 36 final PART 1/3, s. 9. Retrieved from https://ec.europa.eu/commission/publications/report-critical-raw-materials-and-circular-economy_pl;http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_pl.htm.
20. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomicznospołecznego, Komitetu Regionów I Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Inwestowanie w inteligentny, innowacyjny i zrównoważony przemysł. Odnowiona strategia dotycząca polityki przemysłowej UE, Bruksela, dnia 13.9.2017 r. COM(2017) 479 final, s. 11. Retrieved from http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc55f6a9516015f6d27aaaf0048.dohttps://ec.europa.eu/poland/news/170918_soteu_industry_pl.
21. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego «Przyjęcie kompleksowego podejścia do polityki przemysłowej w UE – poprawa otoczenia biznesowego i wsparcie konkurencyjności przemysłu europejskiego» (opinia rozpoznawcza), (2018/C 197/02), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.6.2018, C 197/10, p. 4. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.197.01.0010.01.POL&toc=OJ:C:2018:197:TOC.
22. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego «Przyjęcie kompleksowego podejścia do polityki przemysłowej w UE – poprawa otoczenia biznesowego i wsparcie konkurencyjności przemysłu europejskiego» (opinia rozpoznawcza), (2018/C 197/02), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.6.2018, C 197/10, p. 4. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri= uriserv:OJ.C_.2018.197.01.0010.01.POL&toc=OJ:C:2018:197:TOC.
23. Bachorz, M. Polska droga do gospodarki o obiegu zamkniętym. Opis sytuacji i rekomendacje, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, p. 22, http://igoz.org/wp/wp-content/uploads/2017/04/Polska_droga_do_GOZ_IGOZ.pdf.
24. Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Komunikat komisji do parlamentu europejskiego, rady, europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego i komitetu regionów. COM(2015) 614 final. Bruksela, dnia 2.12.2015. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0019.03/DOC_1&format=HTML&lang=PL&parentUrn=CELEX:52015DC0614.
25. Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekt z dnia 12 stycznia 2018 r. Retrieved from   https://miir.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen-i-uchwal/projekt-mapy-drogowej-transformacji-w-kierunku-goz.html.
26. Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekt z dnia 12 stycznia 2018 r., p. 5. Retrieved from  https://miir.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen-i-uchwal/projekt-mapy-drogowej-transformacji-w-kierunku-goz.html.
27. Dokument podsumowujący 2 lata wdrażania europejskich inicjatyw dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), Komitet ds. Europejskich Rady Ministrów, Warszawa, May 2018. Retrieved from   https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/zrownowazony-rozwoj/gospodarka-o-obiegu-zamknietym/2-lata-wdrazania-gospodarki-o-obiegu-zamknietym.
28. Gospodarka obiegu zamkniętego wkracza na wyższy poziom. Retrieved from   https://www.mos.gov.pl/kalendarz/szczegoly/news/gospodarka-obiegu-zamknietego-wkracza-na-wyzszy-poziom.
29. Miller, M. (2013). Smart Specialisations – wyzwania regionów w nowej perspektywie finansowej, Konferencja WUP Szczecin nt. Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie, II edition, Ustronie Morskie, 2-3. XII 2013.
30. Gospodarka_obiegu_zamknietego. Retrieved from   https://biurokarier.uph.edu.pl/images/bk_2017/konkurs_stena/Gospodarka_obiegu_zamknietego.pdf.
31. Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekt z dnia 12 stycznia 2018 r., s. 25, 27. Retrieved from https://miir.bip.gov.pl/projekty-zarzadzen-i-uchwal/projekt-mapy-drogowej-transformacji-w-kierunku-goz.html.
32. EC JRC (2012), Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specializations (RIS3), Smart Specialization Platform.
33. Campagni, R., & Capello, R. (2013). Regional Innovation Patterns and the EU Regional Policy Reform: Toward Smart Innovation Policies and Change, vol. 44, issue 2, pp. 355-389, June 2013.
34. Based on information from regions on the state of work on regional strategies in the field of smart specializations, March 2013, and on the basis of the Regional Innovation Strategy of the Podkarpackie Voivodship for 2014-2020 for smart specialization, Rzeszow 2015.