Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Фоміна О., Сломчинська С. Облік інвестиційної нерухомості в контексті конвергенції міжнародних стандартів. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 6. С. 72-85. Серія. Економічні науки. 


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

UDC 657.424 /.922-045.73]:006.032   DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2018(101)07  
ФОМІНА Олена,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORСID ID: 0000-0003-4664-4752
  д. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
 
       
СЛОМЧИНСЬКА Світлана,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID ID: 0000-0001-9886-0380
  аспірант кафедри обліку та оподаткування 
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
 
 

ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ
В КОНТЕКСТІ КОНВЕРГЕНЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
 

Постановка проблеми. Незважаючи на активну трансформацію системи бухгалтерського обліку відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, цей процес в Україні характеризується хаотичністю та відсутністю системного підходу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність питання привер­тає увагу багатьох українських науковців, зокрема: І. В. Супрунова, Т. В. Давидюк, В. В. Чудовець, В. М. Шевченко.
Мета статті – дослідження теоретико-методичних засад бухгалтерського обліку інвестиційної нерухомості та розробка пропозицій щодо вдосконалення методики обліку операцій з інвестиційною нерухомістю в рамках процесу конвер­генції міжнародних стандартів.
Матеріали та методи. З метою визначення основних недоліків націо­нальної системи бухгалтерського обліку інвестиційної нерухомості досліджено вітчизняне законодавче поле, проаналізовано вимоги національних, американських і міжнародних стандартів обліку та звітності.
Результати дослідження. За результатами аналізу фінансової звітності компаній України та Європи виокремлено ключові проблеми практичного застосування облікових норм та роз­криття інформації про інвестиційну нерухомість. Завдяки узагальненню та систе­матизації отриманих результатів розроблено методику бухгалтерського обліку інвестиційної нерухомості.
Виокремлено у складі інвестиційної нерухомості інвести­ційних матеріаль­них активів в окремий об’єкт обліку визнання та відображення у складі нематеріальних активів інвестиційної нерухомості, утримуваної на правах оренди, що забезпечить підвищення достовірності облікової інформації щодо активів та зобов’язань підприємства.
Висновки. Коригування зобов’язань по операційній оренді призводять до переоцінки або недооцінки боргу різних компаній. Недотримання методики та правил оцінки активу зумовлює порушення принципу обачності внаслідок зави­щення (заниження) його вартості та спотворення інформації у фінансовій звітності.
 
Ключові слова: інвестиційна нерухомість, облік, П(С)БО, МСФЗ, оренда, право володіння. 

REFERENCES 

1. Parkhomenko, V. (2014). Yevrokonverhentsiya bukhhaltersʹkoho obliku [Euroconvergence of accounting]. Bukhhaltersʹkyy oblik i audyt, 8, 3-4 [in Ukrainian].
2. Mossakovsʹkyy, V. (2009). Yakyy oblik potriben Ukrayini? [What kind of accounting is needed for Ukraine?]. Bukhhaltersʹkyy oblik i audyt, 11, 24-30 [in Ukrainian].
3. Vasylʹyeva, V. H., & Kostyuchenko, K. S. (2017). Vprovadzhennya mizhnarodnykh standartiv finansovoyi zvitnosti v Ukrayini: problemy ta perspektyvy [Introduction of International Financial Reporting Standards in Ukraine: Problems and Prospects]. Ekonomichnyy prostir, 60, 29-37 [in Ukrainian].
4. Kireytsev, H. (2010). Rolʹ bukhhaltera i audytora u protsesakh minimizatsiyi nevyznachenosti yak osnovy kryzovykh yavyshch [The role of an accountant and an auditor in the processes of minimizing uncertainty as the basis of crisis phenomena]. Bukhhalteriya v silʹsʹkomu hospodarstvi, 3, 33-35 [in Ukrainian].
5. Butynetsʹ, F. F. (2005). Shche raz pro bukhhaltersʹkyy oblik yak nauku [Once again aboutaccounting as a science]. Bukhhaltersʹkyy oblik i audyt, 10, 20-29 [in Ukrainian].
6. Holov, S. F. (2009). Suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku bukhhaltersʹkoho obliku v Ukrayini [Current state and prospects of the development of accounting in Ukraine]. Kyiv. 374 [in Ukrainian].
7. Jun-jie, W. A. (2010). Accounting of Investment Property. Journal of Yunyang Teachers College, 3, 016 [in English].
8. Nobes, C. (2011). IFRS practices and the persistence of accounting system classification. Abacus, 47(3), 267-283. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2011.00341.x  [in English].
9. Ishak, H. S., Tahir, H. H. M., Ibrahim, M. K., & Wahab, W. A. E. (2012, March). Determinants of Accounting for Investment Property (FRS 140) in Property Sector: Evidence from Malaysia. In 3rd International Conference on Business and Economic Research (3rd Icber 2012) Proceeding. 13 march [in English].
10. Suprunova, I. V., & Polishchuk, I. R. (2010). Vyznannya ta otsinka investytsiynoyi nerukhomosti v bukhhaltersʹkomu obliku [Recognition and assessment of investment property in accounting]. Problemy teoriyi ta metodolohiyi bukhhaltersʹkoho obliku, kontrolyu i analizu, 6. 273-283 [in Ukrainian].
11. Davydyuk, T. V., & Mironova, O. I. (2015). Bukhhaltersʹkyy oblik operatsiy z investytsiynoyu nerukhomistyu: porivnyalʹnyy aspekt [Accounting of operations with investment property: a comparative aspect.] MSFZ: doslidzhennya, nauka, praktyka, implementatsiya: visnyk vidkrytoyi Mizhnar. Internet-konf. (3 kvartal 2015 r., Xarkiv), 8-10 [in Ukrainian].
12. Chudovetsʹ, V.V., & Zhurakovsʹka, I.V. (2016). Problemy obliku investytsiynoyi nerukhomosti za natsionalʹnymy ta mizhnarodnymy standartamy [Problems of accounting of investment real estate according to national and international standards]. Biznes Inform, 3, 183-187 [in Ukrainian].
13. Shevchenko, V. M. (2015). Ekonomichnyy zmist investytsiynoyi nerukhomosti u normatyvno-pravovomu zabezpechenni [The economic content of investment property in the legal and regulatory framework]. Efektyvna ekonomika. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_6_15  [in Ukrainian].
14. Overview Retail Market Results 2017. UTG company. Retrieved from https://utgcompany.com/obzor/Obzor_torg_Kiev%202017.pdf  [in Ukrainian].
15. Overview Retail Market Results 2017. CBRE. Retrieved from Overview Retail Market Results 2017. Retrieved from http://cbre-expandia.com/analitika  [in Ukrainian].
16. Equity Market Capitalisation. WFE. Retrieved from https://www.world-exchanges.org/our-work/statistics  [in Ukrainian].
17. IFRS compared to US GAAP, KPMG, 2017. Retrieved from https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/12/ifrs-us-gaap-2017.pdf [in English].
18. Holov, S. F., & Kostyuchenko, V. M. (2004) Bukhhaltersʹkyy oblik ta finansova zvitnistʹ za mizhnarodnymy standartamy: prakt. Posib [Accounting and financial reporting according to international standards]. Kyiv: Libra [in Ukrainian].
19. Tsyvilʹnyy kodeks Ukrayiny [The Civil Code of Ukraine]. (04.11.2018). Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15  [in Ukrainian].
20. Zemelʹnyy kodeks Ukrayiny [The Land Code of Ukraine]. (04.11.2018). Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14  [in Ukrainian].
21. Podatkovyy kodeks Ukrayiny [The Tax Code of Ukraine]. (04.10.2018). Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17  [in Ukrainian].
22. Polozhennya (standart) bukhhaltersʹkoho obliku 14 «Orenda» [Regulation (standard) of accounting 14 "Lease"]: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrayiny № z0487-00 vid 09.08.2013. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00  [in Ukrainian].
23. International Financial Reporting Standard 16 Leases. Retrieved from https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs-16  [in English].
24. Mossakovsʹkyy, V. B. (2013). Bukhhaltersʹkyy oblik operatsiy z nerukhomistyu: ekonomiko-pravovyy pidkhid [Accounting of real estate transactions: economic and legal approach]. Problemy teoriyi ta metodolohiyi bukhhaltersʹkoho obliku, kontrolyu i analizu. Seriya: Bukhhaltersʹkyy oblik, kontrolʹ i analiz, 3, 239-246 [in Ukrainian].
25. Bondarchuk, V. V. (2013). Bukhhaltersʹkyy oblik nadkhodzhennya obʺyektiv nerukhomoho mayna v konteksti teoriyi prava vlasnosti [Accounting for the receipt of immovable property in the context of the theory of property rights]. Ekonomika: realiyi chasu, 4, 214-219 [in English].
26. Shchodo vidobrazhennya u bukhhaltersʹkomu obliku prava postiynoho korystuvannya zemelʹnymy dilyankamy [As to the accounting of the right of permanent use of land plots]: Lyst Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 06.03.2009 № 31-34000-10-10/6424. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF09015.html  [in Ukrainian].
27. Shchodo okremykh pytanʹ bukhhaltersʹkoho oblik [Concerning certain accounting issues]: Lyst Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 14.09.2016 № 31-11420-07-10/26261. Retrieved from http://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/treasury/8845-26261.html [in Ukrainian].