Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Кандагура К. Крос-культурні конфлікти: глобальні виміри. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 3. С. 28-38. Серія. Економічні науки.


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 008=111   DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2019(104)03
КАНДАГУРА Катерина,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-4833-2234
  к. н. з державного управління, доцент кафедри менеджменту
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

КРОС-КУЛЬТУРНІ КОНФЛІКТИ: ГЛОБАЛЬНІ ВИМІРИ 

Постановка проблеми. Знання культурних особливостей та швидка адаптація є ключовими викликами глобалізаційних змін у світі. У сьогоднішньому процесі зникнення кордонів між країнами важливо підвищити обізнаність про міжкультурне розуміння, щоб стати більш здатними працювати в міжнародному середовищі та з людьми різних національностей. Крім того, важливим є питання уникнення конфліктів, які можуть мати негативні наслідки для ділових відносин, внаслідок непорозумінь через відмінності у культурних особливостях, традиціях тощо.
Метою статті єдослідження особливостей країн і конфліктних ситуацій, які можуть виникнути в результаті неврахування відмінностей між культурами.
Відповідно до поставленої мети вирішено такі завдання, як: порівняти за культурними критеріями Україну з вибіркою інших європейських країн (з вико­ристанням типології Хофстеда); обґрунтувати пропозиції щодо подолання між­культурних конфліктів в умовах бурхливого розвитку процесів глобалізації; побудувати модель прояву ситуації міжкультурного конфлікту і провести порівняльний аналіз стилів конфліктів.
Матеріали та методи. Теоретико-методологічною основою досліджень слугували: наукові праці іноземних та вітчизняних економістів з проблем типології культур, міжкультурного комунікаційного процесу, визначення категорії «конфлікт» та моделі конфліктів у різних країнах. Багатовимірний характер досліджень обумовив використання комплексу наукових методів, а саме: системного підходу, структурно-функціонального аналізу, порівняльно-типологічного аналізу, індукції, дедукції тощо.
Результати дослідження. Обґрунтовано необхідність дослідження різних типів країн та особливостей їх поведінки при веденні бізнесу для подолання ймовірних конфліктних ситуацій. Внаслідок порівняння країн за критеріями Г. Хофстеде розкрито місце України та окреслено перспективи розвитку на шляху до впровадження принципів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Визначено роль комунікаційних бар’єрів у виникненні конфліктних ситуацій при веденні бізнесу на міжнародній арені. Виділено моделі конфліктних ситуацій, які притаманні більшості культур. Країни згруповано відповідно до стилів конфліктних ситуацій, які залежать від особливостей країн та запропоновано способи їх подолання.
Висновки. Визначено, що ефективна комунікація між людьми різних культур вимагає розгляду культурних відмінностей і поваги до цих особливостей, принаймні для того, щоб знайти спільну основу, на якій можна буде будувати партнерські відносини і взаємодіяти між собою. Комунікаційні бар’єри, які виникають через незнання культурних, релігійних особливостей, а відтак – і правил ведення бізнесу в іншій країні, є основною причиною виникнення конфліктних ситуацій між партнерами. Тому дуже важливим є розуміння типів культур, моделей поведінки, що притаманні групам країн, а також особливостей ментальних характеристик.
 
Ключові слова: крос-культурний конфлікт, комунікація, культура, глобалізація.
 

REFERENCES 

  1. Ustimenko, L. M., & Ageev, S. A. (2015). Cross-cultural conflicts in the organization of international tourism. Culture and art in the modern world. Is. 16, 58-67. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kmss_2015_16_10 [in Ukrainian].
  2. Shchetinina, L., & Rudakov, S. (2017). The essence of cross-cultural competence: from theory to practice. Effective economy. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5537 [in Ukrainian].
  3. Romanukha, A. The role of cross-cultural communication in the management of organizations. www.economyandsociety.in.ua. Retrieved from http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/103.pdf [in Ukrainian].
  4. Tidwell, A. Conflict Resolved. books.google.com.ua. Retrieved from https://books.google.com.ua/books?id=Y59OB_YmRi0C&pg=PR4&lpg=PR4&dq=6.+Tidwell,+A.+(1998)+Conflict+Resolved.+Great+Britain:+Biddles+Ltd&source=bl&ots=d1dKob2cPV&sig=ACfU3U1Oy30WtCpFMGpNzpHfpDYxw_ItWA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwi7t-rvv4niAhWt-yoKHXWRDbYQ6AEwAXoECAgQAQ#v=onepage&q=6.%20Tidwell%2C%20A.%20(1998)%20Conflict%20Resolved.%20Great%20Britain%3A%20Biddles%20Ltd&f=false [in Ukrainian].
  5. Hofstede, G. Compare countries. www.hofstede-insights.com. Retrieved from https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries [in English].
  6. Fisher, R., & Ury, W. Getting to Yes. London: Random House. www.fd.unl.pt. Retrieved from  https://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/AGON_MA_25849.pdf [in English].
  7. Avruch, K. Cross-cultural conflict. www.nottingham.ac.uk. Retrieved from https://www.nottingham.ac.uk/research/groups/ctccs/projects/translating-cultures/documents/journals/cross-cultural-conflict.pdf [in English].
  8. Cross-cultural conflict resolution. hr.fullerton.edu. Retrieved from  https://hr.fullerton.edu/documents/professionaldevelopment/ubi/workshopmaterials/2012_2013/UBI-Cross%20Cultural%20Conflict%20Resolution-Fall%202012.pdf [in English].