Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Кудирко Л., Самсонова Л. Коопераційна складова стратегії імпортозаміщення України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 3. С. 39-50. Серія. Економічні науки.


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 339.652-048.87(477)=111   DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2019(104)04
КУДИРКО Людмила,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-9089-7223
  к. е. н., професор кафедри міжнародних економічних відносин
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
САМСОНОВА Лілія,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-7285-9549
  к. е. н., асистент кафедри міжнародних економічних відносин
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

КООПЕРАЦІЙНА СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ УКРАЇНИ 

Постановка проблемиРічні витрати українців на імпортні товари наближаються до 1 трлн грн. За даними Державної служби статистики України, за останні 14 років частка вироблених у країні споживчих товарів у торговельній мережі підприємств має тенденцію до збільшення. В Україні спостерігається не­адекватна тенденція: частка так званого критичного імпорту, машин та обладнан­ня, потрібних для модернізації економіки щороку зменшується, натомість вироблені за кордоном споживчі товари посилюють позиції на внутрішньому ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікаційЗагальнотеоретичні та прак­тичні аспекти застосування політики імпортозаміщення знайшли відображення у  наукових працях вітчизняних та зарубіжних учених: І. Дунаєва, Я. Жаліло, А. Мазаракі, С. Пазізіної, В. Точиліна, Л. Шинкарука та ін. Питання розробки стратегії імпортозаміщення практично не розглядається з урахуванням складової міжнародної кооперації як інструменту подолання жорсткої імпортозалежності галузей економіки.
Метою дослідження є вивчення можливостей міжнародної коопераційної взаємодії  у подоланні критичного рівня імпортозалежності країни.
Матеріали та методи. Інформаційна база: наукові публікації вітчизняних вчених, статистичні дані ДССУ, НПА України. Під час написання статті викорис­тано такі методи наукового дослідження: аналізу та синтезу, статистичні.
Результати дослідження. Проаналізовано показники імпортозалежності видів економічної діяльності України. Досліджено особливості переробки давальниць­кої сировини в Україні за окремими товарними групами. Надано характеристику стану окремих галузей (легка промисловість, машинобудування, фармакологія) та розкрито перспективи вирішення проблеми імпортозалежності через розвиток міжнародної внутрішньо- та міжгалузевої кооперації.
Висновки. Дослідження коопераційної складової стратегії імпортоза­міщення України продемонструвало, що такий інструмент. як побудова міцних коопераційних відносин з іноземним сектором з метою розвитку національного виробництва майже не застосовується.
 
Ключові слова: стратегія імпортозаміщення, імпортозалежність, міжнародна кооперація, контрактне виробництво,  переробка давальницької сировини.
 

REFERENCES 

 1. Kramar, O. (2016). Ne mozhemo chy ne khochemo. Chy mozhlyve v Ukraini importozamishchennia [We cannot or we do not want. Is import substitution possible in Ukraine]. Ukrainskyi tyzhdenUkrainian Week. Retrieved from https://www.chasipodii.net/article/17136 [in Ukrainian].
 2. Rudnichenko, Ye. M., Havlovska, N. I., & Havlovska, V. I. 2018.Hlobalizatsiia, importozamishchennia ta ekonomichna bezpeka derzhavy: vzaiemovplyv ta vzaiemozalezhnist [Globalization, import substitution and economic security of the state: mutual influence and interdependence]. Biznes InformBusiness Inform, 4, 26-32 [in Ukrainian].
 3. Mazaraki, A., Melnichenko, S., Duginets, G. et al. (2018). Ukrainian economy growth imperatives. Prague: Coretex CZ SE [in Ukrainian].
 4. Melnyk, T. M., & Puhachevska, K. S. (2015). Perspektyvy importozamishchennia v Ukraini. Visnyk Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-tu – Herald of Kyiv National University of Trade and Economics, 2, 16-33 [in Ukrainian].
 5. Revak, I. O. (2018). Realizatsiia modeli innovatsiinoho rozvytku ta stymuliuvannia importozamishchennia –imperatyvy ekonomichnoi bezpeky Ukrainy. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav – Scientific herald of Lviv StateUniversity of Internal Affairs. Seriia ekonomichna. Is. 1. (pp. 104-115) [in Ukrainian].
 6. Lupak, R. L., & Lykholat, S. M. (2017). Identyfikatsiia kontseptualnykh kharakterystyk i vzaiemozviazkiv protsesiv importozamishchennia ta zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky derzhavy.Scientific Bulletin of the Lviv State University of Internal Affairs. Seriia ekonomichna. Is. 2, 66-74 [in Ukrainian].
 7. Brytskyi, R. M. (2016). Neobkhidnist udoskonalennia derzhavnoi polityky importozamishchennia i problemy mizhnarodnoi ekonomiky pislia vstupu Ukrainy do zony vilnoi torhivli z krainamy YeS. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhgorod National University. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. Is. 7. Part 1, (pp. 48-53) [in Ukrainian].
 8. Martins, A. C., & Araujo, J. Т. (2018). Import Substitution with Labor Misallocation. The World Bank. Retrieved from https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/1813-9450-8542; DOI: https://doi.org/10.1596/1813-9450-8542[in English].
 9. Adewale, A. R. (2017). Import substitution industrialisation and economic growth – Evidence from the group of BRICS countries. Future Business Journal, 2, 138-158, DOI: https://doi.org/10.1016/j.fbj.2017.06.001 [in English].
 10. Galiani, S., & Somaini, P. (2018). Path-dependent import-substitution policies: the case of Argentina in the twentieth century. Latin American Economic Review. Retrieved from https://latinaer.springeropen.com/articles/10.1007/s40503-017-0047-4; DOI: https://doi.org/10.1007/s40503-017-0047-4 [in English].
 11. Statystychni dani «Tablytsia «vytraty-vypusk» (v tsinakh spozhyvachiv) za 2015-2017 roky» [Statistical data «Table of expense-emission»(consumer price) for 2015-2017»]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
 12. Statystychnyi zbirnyk «Zovnishnia torhivlia Ukrainy tovaramy ta posluhamy» – Statistical Herald «Foreign Trade of Ukraine with Goods and Services».(2012–2017).Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Retrieved from https://ukrstat.org [in Ukrainian].
 13. Statystychni dani shchodo kilkosti subiektiv hospodariuvannia za vydamy ekonomichnoi diialnosti za 2001-2017 rr. [Statistical data on the number of economic entities by types of economic activity for 2001-2017]. Derzhavna Sluzhba Statystyky Ukrainy. Retrieved from https://ukrstat.org [in Ukrainian].
 14. Uhoda pro tovaroobih ta vyrobnychu kooperatsiiu v haluzi mashynobuduvannia na vzaiemopohodzhenii osnovi № 997_392 vid 09.12.1994 [Contract on goods circulation and industrial cooperation in the field of mechanical engineering on mutually agreed basis from 09.12.1994 № 997_392]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_392 [in Ukrainian].
 15. Uhoda pro spivrobitnytstvo v haluzi mashynobuduvannia № 997_011 vid 24.09.1993 [Agreement on cooperation in the field of mechanical engineering № 997_011dated September 24, 1993]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_011 [in Ukrainian].
 16. Uhoda pro zahalni umovy i mekhanizm pidtrymky rozvytku vyrobnychoi kooperatsii pidpryiemstv i haluzei derzhav-uchasnyts Spivdruzhnosti Nezalezhnykh Derzhav № 997_014 vid 14.03.1995 [Agreement on general conditions and mechanism for supporting the development of industrial cooperation between enterprises and industrialbranches of the member-states of the Commonwealth of Independent States№ 997_014 dated March 14, 1995]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_014 [in Ukrainian].
 17. Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy «Pro zatverdzhennia Kontseptsii rozvytku farmatsevtychnoho sektoru haluzi okhorony zdorovia Ukrainy na 2011–2020 roky» № 769 vid 30.09.2013 [Order of the Ministry of Healthcare of Ukraine «On Approval of the Concept for the Development of the Pharmaceutical Sector in the Healthcare Industry of Ukraine for 2011–2020»№ 769dated September 30, 2013.]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0769282-10 [in Ukrainian].
 18. Fleming, E., & Ma, P. (2002). Drug life-cycle technolo-gies. Nat. Rev. Drug. Discov. Vol. 1, 10, 751-752, DOI: https://doi.org/10.1038/nrd926 [in English].
 19. Ponomarenko, M. S., Tkachuk I. O., & Zahorii H. V. (2012). Rol ta mistse kontraktnykh vidnosyn v umovakh farmatsevtychnoho rynku [The Role and Place of Contract Relations in the Conditions of the Pharmaceutical Market]. Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsiiManagement, Economics and Quality Assurance in Pharmacy, 26, 78-84 [in Ukrainian].
 20. Mohyliuk, V. (2011). Farmatsevtycheskaia otrasl [Pharmaceutical industry], 6 (29), 84-86 [in Russian].