Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Сопко В., Фоміна О., Ромашко О. Оцінка бізнесу в умовах євроінтеграції. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 3. С. 116-126. Серія. Економічні науки.


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 657..92:334.72]:339.92=111   DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2019(104)10
СОПКО Валерія,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID:0000-0003-3790-8867
  д. е. н., професор кафедри обліку та оподаткування
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
ФОМІНА Олена,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID:0000-0002-4962-3298
  д. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
РОМАШКО Ольга,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID:0000-0003-3466-3489
  к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
 

ОЦІНКА БІЗНЕСУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Постановка проблеми. Однією з умов збільшення вартості капіталу підприємства є визначення вартості бізнесу. На сьогодні у міжнародній практиці використовуються дві групи стандартів оцінки, які мають слугувати основою для внесення змін до національних. Врахування цієї тенденції передбачає поглиблене вивчення теоретичних засад оціночної діяльності, її нормативно-правового забезпечення. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що попри наявність окремих наукових доробок, залишається невирішеною важлива науково-практична проблема щодо формування інформації про вартість бізнесу відповідно до ринкових умов розвитку.
Мета статті полягає в обґрунтуванні основних положень нормативно-правового регулювання оцінки бізнесу на основі аналізу світових тенденцій стандартизації оціночної діяльності та узгодження їх із законодавством України.
Матеріали та методи. У процесі дослідження узагальнено теоретичні підходи до оцінки вартості бізнесу, використано методи аналізу та синтезу, порівняння, аналізу фактичних даних.
Результати дослідження. Розглянуто підходи національних та міжна­родних стандартів до оцінки вартості бізнесу. На відміну від існуючих публікацій, вперше сформульовано наукові гіпотези залежності між двома групами між­народних стандартів оцінки та міжнародного стандарту фінансової звітності 13 «Оцінка справедливої вартості», які характеризують підходи до оцінки бізнесу як за національною, так і міжнародною практикою оцінки бізнесу. Запропоновано напрямки оцінки майна при підготовці звітності за МСФЗ, що надасть їй більшої прозорості та буде повною мірою відповідати якісній характеристиці звітності «зрозумілість».
Висновки. Систематизовано міжнародні стандарти оцінки з поділом їх на групи та структурні розділи. Підсумовано та сформульовано рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення оцінки вартості бізнесу в Україні.
Викладені концептуальні положення потребують подальшого наукового дослідження в напрямі вдосконалення нормативно-правового забезпечення оцінки бізнесу та зближення національних стандартів оцінки з прийнятими міжнародними.
 
Ключові слова: бізнес, оцінка, нормативно-правове регулювання, стандарти оцінки.
 

REFERENCES 

 1. Lojko, V. V., & Kalabuhova A.V. (2015). Ocinka biznesu jak instrument upravlinnja vartistju pidpryjemstva [Business evaluation as a tool for managing enterprise value]. International scientific journal, 8, 126-130 [in Ukrainian].
 2. Garazha, O. P. (2016). Standartyzacija ocinky majna u sviti [Standardization of property evaluation in the world]. Naukovyj visnyk Mizhnarodnogo gumanitarnogo universytetu – Scientific Herald of the International Humanitarian University. Serija: Ekonomika i menedzhment. (V0l. 17). (pp. 36-42). Retrieved from www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe? [in Ukrainian].
 3. Kucyk, V. I., & Javtuhovs'ka, I. V. (2015). Metody ta pidhody do ocinky vartosti pidpryjemstva: teoretychnyj aspekt, problemy i'h vykorystannja [Methods and approaches to estimating the value of an enterprise: the theoretical aspect, problems of their use]. Visnyk L'vivs'koi' komercijnoi' akademii' – Bulletin of the Lviv Academy of Commerce. Serija ekonomichna. (Vol. 48). (pp. 82-87) [in Ukrainian].
 4. Koval', I. F. (2017). Ocinka vartosti kompanij: metodychni pidhody ta zastosuvannja [Assessment of the value of companies: methodological approaches and applications]. Molodyj vchenyj – Young scientist, 4 (44), 665-668 [in Ukrainian].
 5. Gurs'ka, O. M. (2016). Udoskonalennja procesu ocinky neruhomosti na suchasnomu etapi. Visnyk Kyi'vs'kogo instytutu biznesu ta tehnologij Bulletin of the Kyiv Institute of Business and Technology, 2, 8-10 [in Ukrainian].
 6. Jakubovs'kyj, V. V. (2016). Nove vydannja jevropejs'kyh standartiv ocinky EVS-2016 i i'h vzajemozv'jazok z zakonodavcho-reguljujuchoi' bazoju Jevropejs'kogo Soobshhestva [New edition of EVS-2016 European evaluation standards and their interconnection with the legislative and regulatory framework of the European Community]. Retrieved from http://www.afo.com.ua/uk/news/2/1145 [in Ukrainian].
 7. Davydov, O. I. (2017). Vyznachennja vartosti vlasnogo kapitalu pid chas ocinky vartosti pidpryjemstv [Determination of the value of equity capital in assessing the value of enterprises]. Naukovyj visnyk Mizhnarodnogo gumanitarnogo universytetuScientific Herald of the International Humanitarian University, 23-1, 97-102 [in Ukrainian].
 8. Delas, V. A. (2015). Vyznachennja vartosti kapitalu vitchyznjanyh pidpryjemstv. Svitovi tendencii' ta perspektyvy rozvytku finansovoi' systemy Ukrai'ny [Determination of the cost of domestic enterprises capital. Global Trends and Prospects for the Development of the Ukrainian Financial System]. zb. mater. X Mizhnar. nauk.-prakt. konferencii' – The collection of materials of the Xth International Scientific and Practical Conference.(pp. 74-76) [in Ukrainian].
 9. Mogylova, M. M. (2017). Ob’jektyvnist' ocinky sil's'kogospodars'kogo majna v zabezpechenni udoskonalennja ekonomichnyh vidnosyn [Objectivity of evaluation of agricultural property in ensuring the improvement of economic relations]. Agrosvit AgroSvit, 24, 3-8 [in Ukrainian].
 10. Official siteTEGoVA,The European Group of Valuers' Associations. www.tegova.org. Retrieved from https://www.tegova.org [in English].
 11. European Valuation Standards EVS-2016. (2016). 8-th ed. TEGoVA. Gillis nv / sa. 370 p. Retrieved from www.tegova.org/data/bin/a5738793c0c61b_EVS_2016.pdf [in English].
 12. International Valuation Standards IVS–2017. (2017). IVSC. 115 p. Retrieved from https://www.asx.com.au/asxpdf/20130416/pdf/42f8stg1gvzt54.pdf [in English]. 
 13. Directive 2014/17/EU of the European Parliament and of the Council on credit agreements for consumers relating to residential immovable property. eur-lex.europa.euRetrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri... [in English].
 14. Zakon Ukrai'ny Pro ocinku majna, majnovyh prav ta profesijnu ocinochnu dijal'nist' v Ukrai'ni vid 12 lypnja 2001 r. [Law of Ukraine «On evaluation of property, property rights and professional appraisal activity in Ukraine from July 12, 2001»]. Verhovna Rada Ukrai'ny – Verhovna Rada Ukrai'ny. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2658-14 [in Ukrainian].
 15. Zagal'ni zasady ocinky majna i majnovyh prav [Zagal'ni zasady ocinky majna i majnovyh prav]. National Standard № 1 dated September 10, 2003. Kyiv.Kabinet Ministriv Ukrai'ny. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003 [in Ukrainian].
 16. Ocinka neruhomogo majna [Real estate evaluation]. National Standard № 2 of October 28, 2004Kyiv. Kabinet Ministriv Ukrai'ny. zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1442-2004 [in Ukrainian].
 17. Ocinka cilisnyh majnovyh kompleksiv [Estimation of integral property complexes]. National Standard № 3 dated November 29, 2006. Kyiv. Kabinet Ministriv Ukrai'ny. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1655-2006 [in Ukrainian].
 18. Ocinka majnovyh prav intelektual'noi' vlasnosti [Appraisal of property rights of intellectual property]. National Standard № 4 dated October 3, 2007. Kyiv. Kabinet Ministriv Ukrai'ny. zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/1185-2007 [in Ukrainian].
 19. Pro zatverdzhennja metodyky ocinky majna vid 10 grudnja 2003 r. [On Approval of the Methodology for Property Evaluation of December 10, 2003]. Kyiv. Kabinet Ministriv Ukrai'ny. experty/kiev/ua.Retrieved from http://experty/kiev/ua/zakonodavcha_basa/html [in Ukrainian].
 20. Zakon Ukrai'ny Pro ocinku zemel' vid 11.12.2003 № 1378-IV [Law of Ukraine on land evaluation from 11.12.2003 № 1378-IV]. Verhovna Rada Ukrai'ny Verkhovna Rada of Ukraine.zakon.rada.gov.ua.Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/go/1378-15 [in Ukrainian].
 21. Mizhnarodnyj standart finansovoi' zvitnosti 13 (MSFZ 13). Ocinka spravedlyvoi' vartosti [International Financial Reporting Standard 13 (IFRS 13). Estimated fair value]. IASB. Standard. International document from 01.01.2013. zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_068 [in Ukrainian].