Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Федун І., Коломієць Д. Інтеграційні процеси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право.2019. № 6. С. 27-36. Серія. Економічні науки.


ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
 

УДК 339.97   DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2019(107)03
ФЕДУН Ігор,
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-1012-9970
  д. е. н., доцент, професор кафедри світової економіки
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
     
КОЛОМІЄЦЬ Діана,
 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-4537-8923
  здобувач вищої освіти Київського національного
торговельно-економічного університету, 
менеджер ТОВ «АЛМАЗіК»
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В АЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОМУ РЕГІОНІ 

Постановка проблеми. Посилення економічної взаємозалежності національ­них економік на двосторонньому, субрегіональному, регіональному та міжрегіональ­ному рівнях стало вимогою сучасних міжнародних економічних відносин, адже очевидно, що економіка однієї країни не може замикатися в національних рамках, а повинна брати участь у міжнародному поділі праці, спираючись на порівняльні переваги.
Характерною рисою сучасної світової економіки і зокрема Азійсько-Тихо­океанського регіону (АТР) є поширення тенденції до регіоналізації, особливістю якої вважають поглиблення економічних зв’язків із одночасним збереженням супер­ництва між країнами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує, що єдиного підходу до визначення особливостей регіональних і субрегіональних інтеграційних угруповань немає. Поза увагою дослідників залишився комплексний підхід і систематизація чинників, що зумовили регіональні й субрегіональні економічні та інші процеси, зокрема в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Метою статті є виявлення особливостей розвитку міжнародної економіч­ної інтеграції в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та обґрунтування механізмів об’єднання цих країн в єдину структуру.
Матеріали та методи. Для реалізації мети використано комплекс взаємо­доповнювальних методів наукового дослідження економічних процесів і явищ: статистичний аналіз; синтез; класифікація; угрупування та графічне зображення результатів; інформаційні матеріали національних і закордонних дослідницьких центрів; широке коло вітчизняних та закордонних наукових джерел, результати власних досліджень, аналітичні й інформаційні матеріали з відкритих джерел.
Результати дослідження. Проаналізовано особливості розвитку інтегра­ційних процесів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Встановлено, що харак­терною рисою для забезпечення ефективності реалізації політики в рамках АТР є поширення тенденції до регіоналізації через поглиблення економічних зв’язків з одночасним збереженням суперництва між країнами. Відзначено, що поступальний розвиток через посилення процесів регіональної економічної інтеграції Східної Азії сприяє надходженню прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в регіон. Головними інвесторами в АТР є корпорації промислово розвинених країн.
Досліджено, що особливості інтеграційних процесів у рамках АТР позитив­но впливають на економіку країн-учасниць; забезпечують можливість своєчасно адаптуватися до нових технологічних і фінансових вимог, пов’язаних із процесом глобалізації; створюють умови для формування на основі АТЕС інших структур інтеграційного характеру.
Висновки. Азійсько-Тихоокеанський регіон є найперспективнішим і динаміч­ним у світовому розвитку. Суттєві відмінності в економічних, політичних, со­ціальних сферах не впливають на країни АТР, що активно взаємодіють між собою.
За результатами дослідження встановлено, що особливу специфіку ефектив­ного розвитку інтеграційних процесів Азійсько-Тихоокеанського регіону забезпечено безпосередньо внаслідок субрегіональної інтеграції, якій на відміну від регіональної характерні значно висока інтенсивність, різноспрямованість інтеграційних процесів, що випереджають економічний розвиток.
Ефективність і динамічний розвиток АТР визначає перспективні напрями співпраці для України, що забезпечують поступальний розвиток інтеграційних процесів, які, зокрема, реалізуватимуться безпосередньо через нарощування інтеграції в сере­довище досліджуваного регіону. Серед позитивних процесів можна виокремити ефективний вплив на економіку країн-учасниць; можливість своєчасно адаптуватися до нових технологічних і фінансових вимог, пов’язаних із процесом глобалізації; створення умов для формування на основі АТЕС інших структур інтеграційного характеру. Кожна зазначена особливість може бути об’єктом подальших досліджень.
 
Ключові слова: розвиток, інтеграційні процеси, Азіатсько-Тихоокеанський регіон, економічні зв’язки, міжнародні економічні відносини.

 REFERENCES 

 1. Balabanov, K. V., Bulatova, O. V., & Gavrilova, N. V. (2007). Problems of integration of Ukraine into the world economic space. K. V. Balabanova (Ed.). Donetsk: Weber [in English].
 2. Ryabinin, E. (2011). Current problems and perspectives of ASEAN. Foreign Affairs. 3, 42-45 [in English].
 3. Shved, V., Nagaichuk, V., & Varbanets, P.  (2008). Asian foreign policy of Ukraine: problems and prospects. Analytical evaluations. V.  Shved (Td.). Kyiv: NISD [in English].
 4. Veremeev, N. V. (2004). The international legal status of the forum «Asia-Pacific Economic Cooperation». Moscow Journal of International Law3 (55), 116-131 [in English].
 5. Gerchikova, I. N. (2000). International economic organizations. Moscow. Consultbanker [in English].
 6. Revenhill, J. (2002). APEC and the construction of Pacific Rim Regionalism. John Revenhill (Ed.). Cambridge: Cambridge University Press [in English].
 7. Severino, Rodolfo C. (2006). Southeast Asiain search of an ASEAN Community. R. C. Severino (Ed.). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. DOI: https://doi.org/10.1355/9789812305671 [in English].
 8. Asian development bank (n.d.). adb.org. Retrieved from https://www.adb.org/news/ adb-releases-2018-flagship-statistical-report-asia-and-pacific [in English].
 9. Asean statictical year book (2018). Retrieved from https://asean.org/storage/2018/12/ asyb-2018.pdf [in English].
 10. BRICS (2019). Retrieved from https://brics-icc-2019.org/ru/ [in English].
 11. World Bank. (n.d.). worldbank.org. Retrieved from https://www.worldbank.org/uk/ country/ukraine [in English].
 12. Onishchenko, V. P. (2018). Methodological discourse of the international economic partnership. Trade call: economy, finance, law, 5, 19-31 [in English].
 13. ASEAN (n.d.). asean.org. Retrieved from https://asean.org/ [in English].
 14. ASEAN Vision (2020). Retrieved from https://asean.org/?static_post=asean-vision-2020 [in English].
 15. АPЕС (n.d.). apec.org. Retrieved from https://www.apec.org/ [in English].