Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Іващенко Д. Трансфер технологій: міжнародно-правове регулювання.Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2020. № 5. С. 26-33. Серія. Юридичні науки.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

 
УДК 341.018:[338.23:330.341.1   DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2020(112)03
     
ІВАЩЕНКО Даря

 
E‐mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID ID: 0000-0003-4123-6821
  старший викладач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
 
 

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

Постановка проблеми. Міжнародно-правове регулювання техно­генного трансферу наразі носить фрагментарний характер, оскільки проєкт відповідного Кодексу не ухвалено, а норми права, які тим чи іншим чином регулюють цей предмет, розкидані в багатьох міжнародних актах різної правової природи. Отже, міжнародно-правове регулювання в сфері техно­генного трансферу на сьогодні є неефективним і потребує трансформацій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що попри на­явність окремих наукових доробок, залишається не розв’язаною важлива науково-практична проблема щодо міжнародно-правового механізму регулювання трансферу технологій.
Мета статті – проаналізувати існуючі погляди та запропонувати авторське тлумачення «міжнародного техногенного трансферу», основних принципів його регулювання та окреслити подальший розвиток досліджу­ваної галузі.
Матеріали та методи. У ході дослідження використано методи аналізу, дедуктивний, індуктивний і порівняльно-правовий.
Результати дослідження. На сучасному етапі розвитку міжна­родного права Україна не має чітко сформованої та регламентованої не лише галузі, а навіть інституту, який би регулював процеси, пов’язані з трансфером технологій. Спроба прийняти Кодекс поведінки у сфері передачі технологій мала б вагомий внесок, проте так і не реалізована.
Проєкт Кодексу зосереджувався лише на правах та обов’язках приватних суб’єктів під час передачі технологій і форм передачі, разом з тим набагато ефективніше розробити загальний понятійно-категоріаль­ний апарат сфери міжнародного техногенного трансферу та розробити загальні міжнародно-правові принципи регулювання міжсоціумних техногенних відносин, створивши певну систему норм і принципів, що надалі еволюціонуватимуть спочатку в інститут права, а згодом і в самостійну галузь міжнародного права у сфері техногенного трансферу.
Висновки. Першочерговим завданням міжнародної спільноти у сфері правового регулювання техногенного трансферу є створення інституту міжнародного техногенного трансферу. Доцільним також є формування засад майбутньої галузі права на базі створеного інституту. Задля досягнення поставлених цілей необхідно прийняти Конвенцію з питань міжнародно-правового регулювання техногенного трансферу, яка б стала тим кодифікаційним актом, що надав би системності та впорядкованості мозаїчній сукупності норм, регулюючих на сьогодні досліджуваний процес.

Ключові слова: міжнародний трансфер технологій, міжнародний техногенний трансфер, міжнародне право.

REFERENCES 

  1. World Intellectual Property Report 2019 – The Geography of Innovation: Local Hotspots, Global Networks. WIPO Report. 2019. Retrieved from https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_944_2019.pdf [in English].
  2. Lee, Peter. (2019). Reconceptualizing the Role of Intellectual Property Rights in Shaping Industry Structure 72 Vand. L. Rev. 1197 (2019). UC Davis Legal Studies Research Paper. Retrieved from https://ssrn.com/ abstract=3271882 [in English].
  3. Weis, J., Bashyam, A., Ekchian, G. J., Paisner, K., & Vanderford, N. (2018). Evaluating disparities in the U.S. technology transfer ecosystem to improve bench to business translation. F1000Res.; 7:329. Published 2018 Mar 15. Retrieved from DOI:10.12688/f1000research.14210.1 [in English].
  4. Zakon Ukrainy vid 14.09.2006 № 143-V «Pro derzhavne rehulyuvannya diyalʹnosti u sferi transferu tekhnolohiy» [The Ukrainian Law № 143-V dated 14.09.2006 «On State Legal Regulation of Activity in the Field of Technology Transfer»]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/143-16 [in English].
  5. Ivashchenko, D. (2019). Pravovoy status tekhnogennoy idei kak obyekta mezhdunarodnogo tekhnogennogo transfera [Legal Status of the Technogenic Idea as an Object of International Technogenic Transfer]. Moldova. Zhurnal «Legea și viața» – Journal «Legea și viața», (Vol. 19) [in English].
  6. European Commision. (2010). Project Europe 2030. Challenges and Opportunities. A report to the European Council by the Reflection Group on the Future of the EU 2030. Luxembourg: Publications Office of the European Union [in English].
  7. Van Norman, GA, & Eisenkot, R. (2017). Technology Transfer: From the Research Bench to Commercialization: Part 1: Intellectual Property Rights-Basics of Patents and Copyrights. JACC Basic Transl Sci, 2 (1), 85-97. Published Feb 27. DOI:10.1016/j.jacbts.2017.01.003 [in English]. https://doi.org/10.1016/j.jacbts.2017.01.003 PMid:30167556 PMCid:PMC6113542
  8. Van Norman, G. A., & Eisenkot, R. (2017). Technology Transfer: From the Research Bench to Commercialization: Part 2: The Commercialization Process. JACC Basic Transl Sci, 2 (2), 197-208. Published 2017 Apr 24. DOI:10.1016/j.jacbts.2017.03.00 [in English]. https://doi.org/10.1016/j.jacbts.2017.03.004PMid:30167567 PMCid:PMC6113541