УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

 


 
Станішич Н., Янкович Н.
 
  Валютні курси та паритет купівельної спроможності:
досвід країн Європи
2(121)2022
 
Бєляєва Н., Бай С.   Зелені робочі місця та освіта: аналітика та парадокси 2(121)2022
Дзюра М., Які А., Ройек Т.
 
  Сталий менеджмент та перспективи
інноваційно-технологічного розвитку в Польщі
2(121)2022
 
Караваєв Т., Дугінець Г., Ніканорова О.   Авторизований економічний оператор: світовий досвід 2(121)2022
Нежива М., Мисюк В.   Війна в Україні: виклики для світової економіки 2(121)2022
Мазаракі А., Бохан А.
 
  Економічна та екологічна дипломатія: стратегічний
контекст розвитку
2(121)2022
 
Блакита Г., Барабаш Н., Пашкуда Т.   Диджитал-управління лізинговими операціями підприємств 6(119)2021
Ніколаєць К.   Віртуальна трудова міграція №6(119)2021
Аджока Х. Е.   Глобальні ланцюги поставок в умовах пандемії 6(119)2021
Погорецька Х.   Протиріччя тлумачення міжнародних арбітражних угод №4(117)2021
Дугінець Г., Колеснікова О.   Конкурентні стратегії компаній на зовнішньому ринку №3(116)2021
Кириленко А., Мельниченко С.,
Дупляк Т.
  Європейські тренди розвитку інклюзивного туризму 
в період пост-COVID-19
№3(116)2021
 
Думанська І., Матвієць О.   E-логістика: дефініція, еволюція та концептуальна основа №2(115)2021
Мазаракі А., Калюжна Н.
 
  Торговельно-економічна політика в умовах гібридизації міждержавних конфліктів №6(113)2020
 
Мельниченко С., Михайліченко Г., Мезенцева Г.   Туристична сфера: вихід з карантину
 
№6(113)2020
 
Іващенко Д.   Трансфер технологій: міжнародно-правове регулювання №5(112)2020
Бояр А.   Відмінності в інтеграційній корисності
держав-членів Європейського Союзу
№2(109) 2020
Ткачук Т.   Luxury-сервіс на світовому ринку
готельних послуг
№2(109) 2020
Хеллаєр М.   Ефект девальвації обмінного курсу
України в торгівлі з ЄС
№2(109) 2020
Федун І., Коломієць Д.   Інтеграційні процеси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні №6(107) 2019
Хеллаєр М.   Торгівля України в рамках ПВЗВТ: дезагреговане статистичне дослідження №6(107) 2019
Шкребтієнко А.   Світовий ринок біологічних лікарських засобів №5(106) 2019
Назарова К., Мисюк В.   SOX-аудит кредиторської заборгованості №4(105) 2019
Кандагура К.   Кроскультурні конфлікти: глобальні виміри №3(104) 2019
Кудирко Л., Самсонова Л.   Коопераційна складова стратегії імпортозаміщення України №3(104) 2019
Криворучко О., Хорольська К., Чубаєвський В.   Застосування нейронних мереж у розпізнаванні зображень
 
№3(104) 2019
Сопко В., Фоміна О., Ромашко О.   Оцінка бізнесу в умовах євроінтеграції №3(104) 2019
Роскладка А., Іванова О., Кулаженко В.   Data scientist: погляд у майбутнє №3(104) 2019
Якушевич А.
 
  Доктринальне тлумачення статті 23(2)
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права
№1(102) 2019
Гончарова Ю., Іващенко Д., Міщук К.   Міжнародні організації
та їх роль у підтримці глобальної політики безпеки
№1(102) 2019
Шлюсарчик Б., Лехвар М.   Циркулярна економіка Польщі №6(101) 2018
Фоміна О., Сломчинська С.   Облік інвестиційної нерухомості в контексті конвергенції міжнародних стандартів №6(101) 2018
Барабаш Н., Ріпа Т.   Аналітичні процедури аудиту конкурентоспроможності підприємств торгівлі №6(101) 2018
Акінбола О., Алака Н., Ково С.   Взаємозв’язок між організацією навчання кадрів та рівнем конкурентоспроможності на зовнішніх ринках №5(100) 2018
Дешко Л.   Принцип «dе minimis non сurаt рrаеtor» в міжнародному праві №4(99) 2018
Гараджаєв Д.   Юридична сила актів Конституційного Суду Азербайджану №4(99) 2018
Дерунець Н.   Вплив резолюцій Генеральної Асамблеї ООН на міжнародно-правове регулювання торговельних відносин №4(99) 2018
Махтаб Дж.   Стратегії моніторингу та обмеження корупції
в адміністративній сфері
№3(98) 2018
Бакалінська О., Бугаєнко Н.   Антимонопольний контроль обміну інформацією між конкурентами №2(97) 2018
Ондрова Ю.   Конституційне судочинство 
в Словацькій Республіці та Чеській Республіці
№2(97) 2018
Масар Д., Ковачова Н., Янкурова А.   Стимулювання електорального інтересу в Словацькій Республіці №2(97) 2018
Касьянова А.   Реорганізація корпорацій: міжнародний досвід №1(96) 2018
Барабаш Н., Ріпа Т.   Аудиторська оцінка конкурентоспро­можності підприємств торгівлі №1(96) 2018
Бала Р., Сріманнараяна Г., Мехта Т.   Сприйняття населенням Хайдарабада страхування життя №1(96) 2018
Оруджев В.   Удосконалення фінансової звітності бюджетних організацій Азербайджану №1(96) 2018
Ткаченко Т., Сідлецька І., Гладкий О.   Франчайзинг у міжнародному готельному бізнесі №6(95) 2017
Дугінець Г.   Інтеграція України у міжнародні виробничі мережі: іннова­ційний аспект №6(95) 2017
Притульська Н., Антюшко Д., Воллер Д.   Система забезпечення якості вищої освіти: міжнародний досвід №6(95) 2017
Ондрова Ю.   Право на справедливе правосуддя в діяльності Європейського суду
з прав людини
№5(94) 2017
Штупакова М., Янкурова А., Чайка П.   Прикордонний режим ЄС у контексті легальної міграції громадян третіх країн №5(94) 2017
Чаудхурі Р.   Індія в угодах про вільну торгівлю №4(93) 2017
Симоненко В., Костюк Б.   Модернізація податкового аудиту в Україні №4(93) 2017
Ондрова Ю.   Критерії прийнятності індивідуальної заяви до Європейського суду
з прав людини
№3(92) 2017
Мушенок В.   Правове регулювання доходів місцевих бюджетів №3(92) 2017
Дугінець Г.   Україна в зоні вільної торгівлі з Європейським союзом №1(90) 2017
Крегул Ю., Батрименко В.   Реформування місцевого самоврядування в Україні №1(84) 2016
Бакалінська О.   Захист від недобросовісної конкуренції: перспективи правового регулювання №1(84) 2016
Мазаракі Н.   Медіація в Україні: проблеми теорії та практики №1(84) 2016