УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

 
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
     
Онищенко В. П.,
Гащицький О. А.
Лібералізація та ефективність торговельної політики 5
     
Андрійчук В. Г. Евентуальні заходи демпфування деструктивних факторів вітчизняної економіки в умовах загострення її кризово-рецесійних процесів 14
     
Дедяєва Л. М. Особливості формування структури експорту України 21
     
Іванов Є. І. Значення митного адміністрування й торговельної інфраструктури в системі зовнішньоторговельної політики держави 28
     
Квач Я. П.,
Борісов О. Г.,
Лопатко К. М.
Види посередників у зовнішньоекономічній діяльності: теоретичні аспекти 33
     
Кібальник Л. О. Трансформація ролі країн із ринками, що формуються, у сучасному геоекономічному просторі 40
     
Кіртока Р. Г. Підвищення конкурентоспроможності як мета державного регулювання національної економіки 49
     
Ковалевський Л. Г. Автомобілебудування України: складні часи сьогодення та перспективи розвитку 55
     
Лисюк В. М. Методологічні засади моделювання процесів економічного розвитку 61
     
Мілько І. В. Стратегічне управління як необхідна передумова забезпечення технологічної конкурентоспроможності промислового підприємства 69
     
Нікончук Н. В. Оцінка рівня конкурентоспроможності системи вищої освіти в Україні 75
     
Платонов О. І. Мультимодальні перевезення: парадигма економічної безпеки 83
     
Прокопов О. А. Державна допомога суб’єктам господарювання в Україні: сучасні тенденції та відповідність європейським стандартам 91
     
Шапошников К. С.,
Толстая Н. В.
Теоретичні аспекти аналізу стратегічного потенціалу корпоративного підприємства 98
     
Шендерівська Л. П. Методи управління розвитком поліграфічних підприємств 103
     
Ястремський О. І. Порівняльний аналіз структури національних економік: Україна (2005, 2011 рр.) – Польща (2005 р.) 112
 
ФІНАНСИ
     
Дроздова О. Г. Особливості формування облікової політики на підприємствах комісійної торгівлі 120
     
Краліч В. Р. Внутрішній фінансовий моніторинг як особлива форма внутрішнього контролю банківських установ 128
     
Болгов В. Є. Формування механізму інноваційного розвитку національної економіки 133
     
Кошельок Г. В. Управління грошовими потоками підприємства 140
     
Молохова Я. О. Аналіз основних засад механізму бюджетного регулювання в Україні 145
     
Монастирська Т. Б. Об’єкти обліку організацій з обслуговування житлового фонду 152
     
Омельченко О. Ю.,
Якобчук Є. В.
Еволюція структури бухгалтерського балансу: причини та наслідки 158
     
Пампура О. І.,
Гапоненко М. М.
Особливості формування доходів місцевих бюджетів з урахуванням міжнародного досвіду 164
     
Чистякова Л. І. Облік необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 170
     
Чурікова К. О. Причинні комплекси визначення зростання податкового потенціалу регіону: економічна оцінка його впливу на доходи бюджету великого промислового регіону 175
     
Янковий О. Г.,
Мельник Н. В.,
Янковий В. О.
Оцінка синергетичного ефекту виробничо-фінансових систем на основі детермінованих моделей 189
     
Ящук С. П. Роль та місце ОЕСР та МВФ у процесі інституалізації міжнародних фінансових відносин у податковій сфері 199
 
ПРАВОЗНАВСТВО
     
Дзюба С. Г.,
Солоникова В. С.
Показники якості продукції як предмет аналітичного огляду в законодавстві України 205
     
Дудник Л. М. Проблеми законодавчого визначення термінів «фіктивне господарювання» та «фіктивне підприємництво» 215
     
Поліванова О. М. Особливості приєднання Європейського Союзу до Європейської конвенції щодо захисту прав людини і основоположних свобод 1950 року 220
     
Савченко С. Б.,
Дроздова А.
Проблеми нормативно-законодавчого регулювання аудиту в Україні 225
     
Тимощик Л. П. Теоретико-правовий аналіз поняття «оцінка» в системі управління власністю 230
 
ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
     
Васильєва В. В. Тенденції розвитку пенсійної системи держави в посткризовий період 236
     
Коваль В. В. Інституціональний механізм регулювання квазіінтеграційних трансакцій у підприємницькій діяльності 240
     
Podvysotska T. Econometric methods of health care system efficiency estimation 245
     
Тімашов В. О. Розвиток інституту прав і свобод людини на території України у XVII – на початку ХХ століття 250
     
Штик Ю. В.,
Оголева І. І.
Організація оплати праці на підприємстві в сучасних умовах економічного розвитку України 256
     
Яковенко Р. В. Використання сучасних економічних концепцій у процесі управління вищою освітою в Україні 260