УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Касьянова А. Реорганізація корпорацій: міжнародний досвід. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 1. С. 37-48. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 005.591.4:334.7
 
КАСЬЯНОВА Анастасія
к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів підприємства
Київського національного торговельно-економічного університету 

РЕОРГАНІЗАЦІЯ КОРПОРАЦІЙ:
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
 

Постановка проблеми. В сучасній економіці реорганізація корпорацій, незалежно від їх масштабу та виду діяльності, представляється постійною проблемою при досягненні різноспрямованих цілей: починаючи з періоду, коли компанія починає свій розвиток або знаходиться у кризовій ситуації, або реорганізує управлінську систему, або ж навпаки, є процвітаючою і прагне завойовувати нові ринки. У зв’язку з цим компанії вкладають гроші у планування та зміну корпоративних стратегій, таких як злиття, приєднання, виділення, поділ та інші види реструкту­ризації. Структуруючи купівлю та продаж корпоративного бізнесу в США або в ЄС, необхідно прийняти важливе рішення щодо того, чи здійснювати трансакцію у ви­гляді оподатковуваної купівлі (акцій чи активів) або реорганізації без оподаткування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем корпора­тивних реорганізацій були розглянуті в працях Є. М. Палиги, В. У. Павлова, Г. Т. П’ятницької, В. М. Гриньової, В. А. Євтушевського, Д. В. Задихайла, І. А. Ігнатьєвої, Ю. М. Уманціва. Питання реорганізації – предмет обговорення в огляді американських університетів і об’єкт застосування у великих корпораціях у всьому світі.
Мета статті – описати та порівняти деякі основні проблеми корпо­ративної реорганізації, пояснити різницю між термінами «реструктуризація» та «реорганізація», вивчити переваги та недоліки кожного типу реорганізації відповідно до законодавства різних країни та окреслити найважливіші угоди M&A в Україні протягом останніх років.
Матеріали та методи. У статті автор розглядає найважливіші етапи реорганізації компанії, її напрями та типи для того, щоб, використовуючи порівняльний метод дослідження, проаналізувати основні принципи реорганізації компаній у різних країнах та, використовуючи міждисциплінарний метод досліджен­ня, зрозуміти вплив правових принципів і правил на процес реорганізації в економіці.
Результати дослідження. Корпорації реорганізуються з різних причин і численними способами. Причиною, як правило, є збільшення прибутку та підвищення ефективності. З організаційно-економічної точки зору реорганізація можлива лише тоді, коли акціонери придбаної або реорганізованої компанії готові продовжувати володіти часткою власного капіталу на об’єднаному або знову створеному підприємстві. Від цього також залежить тип реорганізації, який обирається. У цій статті розглядаються типи реорганізацій, які стосуються цілей оподаткування та підтримуються законодавством США, країн ЄС та України.
Висновки. У теорії корпоративних фінансів максимізація акціонерної вартості вважається основним прагненням будь-яких організаційно-фінансових перетворень, які компанія переживає, тому важливо, щоб будь-який із обраних типів реорганізації відповідав вимогам компанії. Різні альтернативні варіанти корпоративної реорганізації, запропоновані іноземними законодавчими системами, які були розглянуті в цій статті, широко використовуються в корпоративному управлінні на різних іноземних підприємствах. Розширення національного законодавс­тва у цьому аспекті також дозволило б застосувати корпоративні реорганізації в нашій країні у більш широкому масштабі. Тому ми вважаємо важливим описати та порівняти основні питання корпоративної реорганізації, вивчаючи переваги та недоліки кожного типу реорганізації відповідно до законодавства різних країн.
Коли головним пріоритетом є життєздатність існуючого бізнесу, яка досягається шляхом реорганізації, злиття або поділу, необхідно подумати про українські норми в цивільному та господарському праві, які зроблять злиття, придбання чи поділ більш транспарентними і забезпечать відповідні податкові умови таких перетворень.
 
Ключові слова: реорганізація підприємств, злиття, поділ, оподаткування, типи реорганізацій.