Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Махтаб Дж. Стратегії моніторингу та обмеження корупції в адміністративній сфері. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 3. С. 70-87. Серія. Економічні науки.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF) 

УДК 328.185:351/354=111
 
МАХТАБ Джафари,
магістр Мистецтв в політичній географії, кафедра політичної географії,
географічний факультет, Тегеранський університет, Іран 

СТРАТЕГІЇ МОНІТОРИНГУ ТА ОБМЕЖЕННЯ КОРУПЦІЇ
В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СФЕРІ 

Постановка проблеми. Філософія існування адміністративної системи в кожному суспільстві полягає в тому, щоб дозволити уряду виконувати свої обов'язки перед населенням в різних політичних, економічних, соціальних та інших сферах. Виконання цих обов'язків, в кінцевому рахунку, призводить до легітимності та виживання політичних систем, на додаток до забезпечення соціальної організації, порядку та стабільності. Але якщо адміністративна система стає корумпована, можна очікувати, що вона стає однією з основних вад в управлінні, що призводить до зриву відносин між владою та суспільством, катастрофічних наслідків для політичної та соціальної стабільності. Питання корупції в адмініс­тративній сфері є головною турботою політичних та соціальних експертів у всіх країнах світу. Важливість цієї проблеми в Ірані досить значна, оскільки країна є єдиною державою, де політична система та її легітимність засновані на морально-етичних цінностях та релігійних переконаннях людей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Корупцію як соціально-політичне явище вивчає велика кількість науковців у світі. Одні вважають її відхиленням державних чиновників від службових повноважень, незаконним використанням адміністративної та державної влади для особистої вигоди. До вивчення корупції долучаються організації світового рівня, зокрема ООН та Світовий банк.
Метою дослідження є визначення причин виникнення та поширення корупції в адміністративній сфері з метою моніторингу відповідних стратегій для обмеження її масштабів.
Матеріали та методи. Для аналізу й оцінки гіпотез дослідження, крім статистичних матеріалів та електронних ресурсів, були використані результати соціального опитування персоналу 51 відділення з 96 загальних відділень в Теге­ранській провінції.
Результати дослідження. Досліджений суттєвий взаємозв’язок між корупцією в адміністративних органах країни та факторами, які стосуються матеріального становища співробітників, ментальні риси суспільства, організа­ційні особливості його структури, якість та кількість індивідуально-психологічних ознак населення. Також розглянуто вагомі зв’язки між методами контролю та масштабами скорочення корупції. Запропоновані ефективні методи попередження корупції, серед яких: наявність ефективної системи фінансового та адміністра­тивного контролю, створення незалежних установ для боротьби з корупцією в адміністративній системі управління країною, посилення санкцій проти коруп­ціонерів, деполітизація системи управління.
Висновки. Корупція впливає не тільки на економічні, соціальні, політичні, судові та культурні системи кожної країни, але й має негативний вплив на легітимність політичної системи, ефективність адміністративної системи та розвиток країни. Дослідження корупції також показують, що це явище щодня стає все складнішим, і це також свідчить про важливість прийняття всебічних рішень для боротьби з нею. Її причинами стають відсутність стійкості суспільс­тва до етичних норм, недостатність матеріального забезпечення державних службовців, недостатньо ефективні механізми контролю та заохочення.
Виходячи з цього, можна запропонувати методи боротьби з корупцією: моніторинг багатства державних службовців та їх сімей, доступ громадськості до державної інформації, заохочення працівників і громадян до розкриття корупційних схем, залучення ЗМІ для моніторингу функціонування адміністра­тивної системи, свобода та імунітет преси у розкритті корупції, реформування механізмів заохочення та покарання в адміністративній системі, зміна правил відбору працівників для адміністративної системи, створення та розвиток системи електронного урядування, проведення культурно-освітніх заходів у сфері денонсації адміністративних правопорушень.
 
Ключові слова: корупція в адміністративній сфері, боротьба з корупцією, теорія патології, аналітична модель 3-х рівнів, адміністрація Тегеранської провінції.